Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz tu pangx pangz Tsaz Nguên đanr

30/12/2021 10:14 G12T+7

Nôngz nhôngl nuôr, chor tsêr vangx sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tangz tov trâu saz tu cxuô zangv pangx, ntông canhv chia muôx cxuô zangv hangx jông gâux hlo pangz mangx Tsaz Tsưr shông 2022. Đrul cxuô zangv pangx ntâu zos pangx cuc, pangx ly, pangx hoa lay ơn, pangx hôngx, pangx lan…, nhoz txix zangv pangx mas chor tsêr vangx muôx six hơưv chok nôngz cuôs huv.

Nhis nuôr, pêx xinhv tangz tov hlang trâu ntu tu hênhr đrul chor đăngs nuv xưs li tsuôk jinh jươngr, khu chêr, yiz chok pangx… Nênhs chok sir tsưr ziv haz tsưr ziv tu uô li changs cuôs pangx tơưk huv nuz chia muôs lo grê saz. Trơưs nênhs chok pangx, shông nuôr phuôz chuô tsi zôngx ziv đrul tsât lươngs nôngz tsi jông uô trâu iz cxa pangx mangl cxuôv hav trâu thix trươngx sir zôngv mas iz cxa nênhs kôngz txu angr chok so li shông uô ntêx…

Tsêr pangx uô tsangr chia pangz tsoz pangx sơưr njêl, tsi mangl kâul thâuv mangl nangs chuô

Uô kangz iz luz six tơưk pangx tênhz puv cêr, chor tsêr vangx pangx cuc chuôz tơưk pangx, viv li hâux lưv tsinhv nhis nuôr iz făngz mfông qir, tsuôk đêx zos yiz chok pangx

Chia pangx tơưk cxix, jông gâux, tsuv muôx cir thuôx tu haz khu tsoz pangx trâu hur faz pangx

Nênhs kôngz tangz tov trâu saz tu đrul saz xangr iz chiv pangx jông gâux, muôs lo grê saz

Tsêr pangx đoz por tsês chor pangx ly mangl cangz moz, tsi jông

Hồ Mai

1,410
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.