Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô jông xangr pux zơưs phangx phuôv siz luôs

31/03/2022 13:59 G3T+7

Nhis nuôr, uô trơưs chor mux tiêu cil txus pux zơưs phangx phuôv siz luôs hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs (DTTS) tsinhv muôx ntâu kror tsi tâu huv. Muôx kror txơưr ntâu hur chiv xur phuôv tsangr ntơưv kuôl pux haz txir nênhx; hur ntơư kuôl pux haz nhuôs nxeik zâu DTTS zos nênhs tiv zix zôngx ziv mangl cxuôv hav, mangl kuôl pux txir nênhx pôngz phangx phuôv siz luôs. Uô ntêx kror tsinhz ntơư, UBND txênhr Đăk Nông kra cêr hoaix uô trơưs “Tsangz cxênhx Truênx thông lus pux zơưs phangx phuôv siz luôs hur thangx tsangv DTTS sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông ntu 2021 – 2025”.

Cêr hoaix đrul mux tiêu cxangz nde muôx kangz hâu chor hoax đôngx truênx thông lus pux zơưs phangx phuov siz luôs; pangz mangx hlôngr txangr chênhr mangx hur uô trơưs pux zơưs phangx phuôv siz luôs; cxơưz kangz vix thêr ntơưv kuôl pux hur thangx tsangv tsôngv box DTTS… Chor sơv, ban, nganhx, đơn vix cil txus lo cuôs txuôl nzir cênhz đrul cxiz chênhr chor hoax đôngx cil txus cêr hoaix nuôr, chia muôx cơ hôix, điêux ciêns trâu kuôl pux phat hui lo năng lưx tus khênhx, pangz mangx côngv têk uô muôx kangz hâu chor mux tiêu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx sâuv thangx tsangv…

Chuôz zis tsi phênhz cheik thuôv tsơưv zos tus los sis nxeik

Khuênr khich phat hui chor phong tux, tox cuanr haz truênx thôngr jông ntơưv minhx cxưx huv trâu mux tiêu pux zơưs phangx phuôv siz luôs

Kuôl pux DTTS phat hui vai tsox, năng lưx hur côngx đôngx

Phat hui vai tsox ntơưv pangz nênhs lâul, tsưr jos chia phat hui muôx kangz hâu truênx thôngr lus pux zơưs phangx phuôv siz luôs

Vai tsox, keiz qơư ntơưv kuôl pux DTTS ziv nuz ziv lo zov chênhr, muôx điêux ciêns phat hui

H' Mai

3,680
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.