Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Long Sơn cxiz chênhr phuôv tsangr kôngz lông

03/03/2022 09:08 G3T+7

Xar Long Sơn (Ðăk Mil) nhis nuôr muôx yangx 420 tsêr, yangx 1.800 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li Zir, Langl, Chu… txir muôx 97%. Long Sơn xac đinhs tâu thangx angr haz cơ câur kôngz, zov chênhr chok cxuô zangv kôngz zov chênhr xưs li cax phê, phưx txoz, ntông nox txir… chia phuôv tsangr cinh têr. Iz făngz ntơư, trôngx qơư sir jul kra khoa hocx cir thuôx trâu pêx xinhv, iz trux hlôngr txangr, hlôngr cơ câur kôngz chok, caiv tox vangx, hlôngr chor cax phê, txi tsi jông chia chok chor nôngz yaz txi ntâu, muôx kangz hâu mas cinh têr nax shông cxangz nde.

Txus nuôr, hur muôx li 2.000 ha angr chok kôngz, xar tưz cxiv tsang thangx tsangv chuên chok blêx lax 180 ha; thangx tsangv chok kôngz công nghiex, hoa maux muôx li 1.700. Mô hinhx zus tsax tưz phuôv tsangr đrul muôx li 10.000 tú tsax cxu, keiz us. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 32 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông.

Long Sơn tưz cxiv tsang thangx tsangv chuên chok blêx lax 2 chị đrul 180 ha, sâu fênhx đrăngz lo 7 tênhr/ha

Nênhs kôngz xar Long Sơn hlôngr angr chok cax phê lâul, txi tsi ntâu chia chok ntông nox txir chia sâu lo ntâu đuô

Nhis nuôr, xar Long Sơn tưz uô tar 95% cêr hoaix chok kôngz chiv ntux yaz 2021-2022

Ntâu ntu cêr môngl thangx tsangv uô nox lo luôv mox nhex, pangz pêx xinhv môngl lus uô nox uô hâuk

Mô hinhx zus yik ntơưv chuôz zis tix lâul Hà Văn Cường, minhx cxưx Langl sâu lo yangx 150 chơưx nhiax/shông

Cinh têr truôx, ntâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs đâux tư mair moc uô kôngz lông

Y Sơn

2,695
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.