Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô zov chênhr cxiv tsang sanv phâmv kôngz đax trưng

23/09/2021 11:06 G9T+7

Uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx xênhr Đăk Nông jas tiv XII, ntu 2020-2025 haz Tsangz cxênhx hanhx đôngx xur 21 ntơưv Xênhr wiv lus uô trơưs Nghis cuêt Đaix hôix tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đảng, hênhx Krông Nô tưz tox tsongs khai thac tiêmx năng, qơư ntang lus điêux ciêns tưx nhiên, phuôz chuô, đêx angr. Hênhx sir jul uô trơưs mux tiêu cxiv tsang sanv phâmv kôngz lông đax trưng chia phuôv tsangr cinh têr kôngz lông. Zos făngz môngl yaz chia pêx xinhv txu pluôs truôx đrênhk.

Mênhx pêv, trôngx qơư zov chênhr phuôv tsangr kôngz lông trơưs făngz sanv xuât hangx huv cênhz thix trươngx; uô muôx nênx kôngz lông muôx grê saz, hur, an toanx. Krông Nô tưz haz tangz tov cxiv tsang 6 pơưk đrul 33 sanv phâmv đax trưng. Tangs nro 12 xar, thix trânr por lênhx đăng cir sanv phâmv đax trưng. Hênhx tưz cxiv tsang cêr hoaix, liên cêt sanv xuât, hu grul đăngs jul, chinhr sach ưu đair pênhr txaik, pangz đăng cir ntơưr bê hangx huv trâu sanv phâmv… Cxiv tsang haz phuôv tsangr sanv phâmv đax trưng pangz mangx khangr kra, cxơư grang grei sanv phâmv kôngz lông, iz trux truôx tsât lươngs, qơư muôs trâu sanv phâmv haz pangz pêx xinhv cxangz nde thu nhâps, txu pluôl truôx đrênhk.  

Xar Buôn Choah xair blêx lax chia cxiv tsang tsangz cxênhx “Iz xar iz sanv phâmv”

Bơ zos iz hur chor sanv phâmv kôngz lông tangz tov lo xar Nam Đà cxiv tsang uô sanv phâmv đax trưng

Krông Nô zov chênhr đâux tư cơ sơv hax tângx, pangz mangx phuôv tsangr cinh têr chia zôngx ziv cxiv tsang sanv phâmv kôngz lông đax trưng

Xar Nâm N’đir chok muôx li 250 ha kos laz lơưr ntul nav đêx Krông Nô iz chiv muôx sanv phâmv đax trưng ntơưv trôngx qơư

Shông 2021, Krông Nô sâu hôx sơ cuôs WBPX xênhr công nhênhx thangx tsangv chok poz cưl F1 công nghêx cao ntơưv xar Đưc Xuyên

Chor sanv phâmv kôngz lông lo huv tsât lươngs saz hênhx Krông Nô lo kra, khangr hur haz tov đrâu xênhr

 Y KRắk

1,069
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.