Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hlôngr yaz xar jêx jos yaz Ðăk R’la

25/11/2021 10:09 G11T+7

Xar Ðăk R'la muôx 9.279 ha angr tưx nhiên, yangx 12.500 lênhx nênhs uô nênhx nhoz ntơưv 12 jos; hur ntơư tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs txir muôx 19%.

Uô kangz yangx 10 shông uô Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz, xar Ðăk R'la tưz hu grul lo jê 35 tiv nhiax, hur ntơư Pêx xinhv haz chor joanh nghiex sâuv thangx tsangv yưv jê 7,5 tiv nhiax chia phuôv tsangr hax tângx cơ sơv. Txus nuôr njêx muôl ntơưv xar tưz muôx ntâu hlôngr txangr, hax tângx cơ banv đap ưngr nhu câux uô nox haz luz nênhx ntơưv pêx xinhv. Nhis nuôr sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 44 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông. Tiv lêx chuôz zis pluôs ntơưv xar yuôr 2,14% tiz nênhs. Cxuô luz jos sâuv thangx tsangv por lênhx muôx tsêr văn hoar… Hli 7/2021, xar Đăk R’la lo WBPX xênhr công nhênhx zos xar jêx jos yaz. Shông 2025, xar Ðăk R'la sir jul cuôs lo jêx jos yaz zangv kâur.

Ntâu ntu cêr môngl đhâu jêx jos lo luôv mox nhex, pangz pêx xinhv môngl lus, thâux hangx huv zôngx ziv

Hêx thôngr tsêr cơưv cxuô cxênhx sâuv thangx tsangv xar lo đâux tư uô, đap ưngr nhu câux cơưv shuv trâu shuv xinhz

Pêx xinhv xar Đăk R’la lo zov chênhr tu đăngs jul chia phangx, tangr cangz moz Covid-19

Txus shông 2021 sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 44 chơưx nhiax/shông

Hli 7/2021, Đăk R’la lo công nhênhx xar lo huv jêx jos yaz

Iz chik câuv plơưr xar jêx jos yaz Đăk R’la nuz nuôr

Y Sơn

3,651
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.