Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Shuv xinhz tangs nro xênhr tror môngl cơưv ntơưr uô kangz jas su Tsaz Nguên đanr

10/02/2022 09:10 G2T+7

Tangs cil nuz 7/2, shuv xinhz sâuv thangx tsangv xênhr tror kangz môngl cơưv uô kangz jas su Tsaz Nguên đanr. Chor cơ sơv kra ntơưr cxiz chênhr kra tsưr ziv phangx, tangr moz trơưs cui đinhs. Cênhz ntơư, chor tsêr cơưv tox tsongs truôx nêx nêp shuv xinhz, kra hâux lưv cơưv shuv cix II chia bov đamv ntu shông cơưv.

Tsơưv tsi cui đinhs tangs sis chor tsêr cơưv khuênr khich chor nav txir môngl tov đrâu xênhr chia zus tuz nhuôs xet nghiêms Sars-COV-2 tsi muôx moz ntơưv cir thuôx RT-PCR los sis test sei khangr nguên muôx grê hur 72 tênhz six hơưv. Chor tsêr cơưv tsinhv chênhr phangx trâu nav txir chor nhuôs muôx jâur hiêus xưs li cuz chêr, gru, langx uô pang… mas chia shuv xinhz nhoz tsêr haz bor trâu cơ cuan y têr trôngx qơư chia lo kra.

Chor cơ sơv kra ntơưr txuôl nzir kra tangv siv cêr hoaix kra cơưv cix II shông cơưv 2021-2022 bov đamv huv ntu chuôz kra

Canr bôx, cưs kra ntơưr, nhân viên tror tuôx tsêr kra ntơưr thâuv tưz muôx cêt cuav xet nghiêms Sars-COV-2

Shuv xinhz chox ntâuz bul ndâux thâuv tror tuôx tsêr cơưv ntơưr

Chor cưr shuv xinhz zôngv yuôx tuô cangz moz uô ntêx lus hurt sêr cơưv ntơưr

Chor cưr shuv xinhz zôngv yuôx tuô cangz moz uô ntêx lus hurt sêr cơưv ntơưr

Mẫn Doanh

1,599
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.