Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box jos 15 xar Ðăk Drông truôx qơư nhoz yaz

08/09/2021 10:57 G9T+7

Shông 2018, xar Ðăk D'rông (Cư Jut) tưz pangz qơư nhoz ghep 75 chuôz zis tsôngv box nênhs tsơưs Zir, Chu, Môngz ntơưv chor xênhr Kâuv têz tuôx tangz tov nhoz lax têz jê hangr jôngr, lus nhoz ntơưv thangx qơư nhoz yaz thuôx jos 15.

Thangx qơư nhoz yaz đangr 4 ha, lo Têz qơưs đâux tư chor cônng trinhx hax tângx zos thông, pangx tênhz, đêx hâuk tox tsongs, tsêr văn hoar jêx jos. Iz chuôz zis lus nhoz lo pangz angr nhoz txix 300 - 400 m2/tsêr, pangz 15 chơưx nhiax uzz tsêr. 

Nhis nuôr, jos 15 muôx 297 tsêr, 1.206 lênhx nênhs, hur ntơư tsôngv box nênhs tsơưs yangx 80%. Uô kangz jê 3 shông lus nhoz qơư yaz, luz nênhx ntơưv pêx xinhv tangz tov hlôngr txangr. Tsôngv box lo tu đăngs jul, tuz nhuôs lo môngl cơưv. Chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs trâu soz phuôv tsangr cinh têr, uô nênhx truôx.  

Iz chik câuv thangx qơư nhoz yaz jos 15

Hêx thôngr pangz tênhz tơưk puv cêr, cêr câp phôir lo đâux tư cxiv tsang

Tsôngv box minhx cxưx Chu jos 15 uô nox, nhoz yênhx ntơưv qơư nhoz yaz

Pêx xinhv jos 15 muôx đêx sir zôngv tox tsongs lus cxuô luz tsêr

Lus qơư nhoz yaz, tsôngv box minhx cxưx Môngz muôx điêux ciêns tu tuz nhuôs jông đuô

Tsôngv box jos 15 sir jul phuôv tsangr cinh têr, uô nênhs truôx

Y Krăk

1,525
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.