Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yơưz sơưr khat vongs nde trux ntơưv kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs

06/01/2022 10:56 G1T+7

Tangs nro xênhr muôx yangx 70.000 kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs (DTTS) haz yangx 30.000 lênhx côngv sinh hoax hôix kuôl pux. Cxuô cxênhx hôix muôx ntâu hoax đongs tsinhz tas pangz yơưz sơưr tiêmx năng, khat vongs nde trux hur luz nênhx ntơưv kuôl pux DTTS. Ntu 2016 - 2021 muôx 5.745 kuôl pux tiêp cans chor tsangz cxênhx kra nghêx; 1.757 kuôl pux pluôl, jê pluôl, DTTS lo pangz txaik Pênhr cơ hôix đrul tangs nro zos yangx 40 tiv nhiax…

Đhâu ntơư, iz trux pangz hôix viên kuôl pux DTTS muôx nuv uô, cxangz thu nhâps, nde đhâu pluôl. Đhâu chor phong tsox siz lưr, hoax đôngx til lus cơ sơv, chor tsov cưv hôix pangz hôix viên kuôl pux DTTS uô puv mênhx vai tsox, vis thêr ntơưv zus. Ziv nuz ziv muôx ntâu kuôl pux DTTS sir jul, tưx tin nde trux, khangv đinhs zus hur cxuô făngz ntơưv luz nênhx tsôngv langx; trinhx đôs, cơưv shuv, năng lưx chuên môn, luz nênhx vâts tsât, tinh thânx lo cxangz nde…

Hôix viên kuôl pux DTTS lo tox điêux ciêns nrar cơưv chor mô hinhx, khuênr khich sir jul khơiv nghiex

Kuôl pux DTTS phat hui qơư muôx jul lus nganhx nghêx truênx thôngr chia cxangz nde thu nhâps

Cxuô cxênhx cênhz đrul nganhx Zor zux haz Đox tos, chor Đônx biên phongx tsov cưv 35 lơp cxuôv đik muôl ntơưr trâu 1.405 tix vi

Ntâu kuôl pux DTTS trâu saz môngl côngv chor tuv, pơưk, câu lax bôx ntơưv trôngx qơư

Tix vi uô puv vai tsox zov chênhr hur cxiv tsang chuôz zis haz trâu saz môngl côngv chor hoax đôngx phong tsox trôngx qơư

Ntu 2016-2021, đhâu chor tsangz cxênhx pangz pênhr txaik, kra nghêx… pangz 587 hôix viên kuôl pux hlang đhâu pluôl trơưs tiêu chir pluôl ntâu făngz

Mẫn Doanh

3,348
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.