Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Sin hlôngr txangv ntơưv jêx jos yaz

14/04/2022 10:07 G4T+7

Xar Đăk Sin (Đăk R’lâp) muôx angr tưx nhiên 10.141 ha; 1.856 tsêr, 7.346 lênhx nênhs, đrul 9 zangv minhx cxưx nhoz uô cê sâuv 11 jos. Uô kangz 10 shông ntâu uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz (NTM), xar Đăk Sin tưz uô tar 19/19 chiv tiêu cxiv tsang NTM. Xar tưz hu lo yangx 109,7 tiv nhiax chia đâux tư hax tângx cêr môngl lus, tsêr văn hoar, tsêr cơưv…

Txus tangs shông 2021, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs ntơưv tangs nro xar lo jê 42 chơưx nhiax; chor chuôz zis pluôl txu grêl yuôr 73 tsêr, txir tiv lêx 3,64%;  tiv lêx tsêr nhoz lo huv pluôl trơưs cui đinhs yangx 75%; cêr môngl lus ntơưv plơưr xar môngl trâu jêx jos luôv cxeik lo 100%;  chor chuôz zis lo sir zôngv pangx tênhz têz qơưs lo 98,38%...

hli 2/2022, Pangz seiz njuôl NTM ntơưv xênhr tưz cxênhz seiz, ntâus grê saz haz công nhênhx xar Đăk Sin tưz lo huv 19/19 tiêu chir NTM

Iz chik câuv plơưr xar Đăk Sin nuz nuôr

Tsêr cơưv lo huv, tuz nhuôs hur ntu shông por lênhx lo môngl cơưv

Cax phê, điều, phưx txoz, cao su zos kôngz chok tsinhv ntơưv xar Đăk Sin

Pangs đêx lo đâux tư, muôx txâus đêx tsuôk yangx 80% chor angr chok kôngz ntơưv tangs nro xar

Cêr môngl lus jêx jos, môngl thangx tsangv uô nox lo đâux tư đangr pho chia pangz mangx pêx xinhv môngl lus

Minh Huyền

1,709
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.