Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông muôx 41 sanv phâmv OCOP

19/08/2021 11:13 G8T+7

Tsangz cxênhx "Iz xar iz sanv phâmv" (OCOP) lo kra uô tưz yơưz tơưv tiêmx năng, qơư muôx jul ntơưv cxuô trôngx qơư lus đax sanv, nganhx nghêx jêx jos cênhz qơư ntang lus điêux ciêns uô nox, thangx tsangv nguên liêus.

Xangv txus hli 7/2021, tangs nro xênhr muôx 41 sanv phâmv lo OCOP txix hangx 3 - 4 nuz kuz. Chor sanv phâmv OCOP tiv zix tox tsongs trâu chor thưx phâmv, blêx njaz, măc ca, phưx txoz, nôngz điều, sầu riêng, bơ… OCOP uô muôx đôx phar xangr lo lus sanv phâmv hangx huv nhoz jêx jos, txix ntơư krêz đangr uô nox haz sâu, cxangz grê sanv phâmv. Ntâu trôngx qơư kra uô chor tiêu chuânv VietGAP, GlobalGAP, UTZ, 4C, HACCP… Iz cxa sanv phâmv ntơưv xênhr tưz đap ưngr txâus chor điêux ciêns môngl côngv chor cênh phênhz phaiz hiênx đais ntơưv chor siêu thix, trung tâm thương maix hur tangs nro têz qơưs. 

Nhis nuôr muôx 4 sanv phâmv lo OCOP hangx 4 nuz kuz zos: Trox sachi, Cax phê Dak Dam, Njaz ST 24 haz nôngz điều ciz njêr

Thangx  tsangv sanv phâmv njaz VietGap sâuv đrăngs lax Buôn Choah (Krông Nô) uô muôx qơư trâu sanv phâmv njaz Buôn Choah lo công nhênhx 4 nuz kuz

Ntâu tsov cưv cinh têr, chor HTX, tuv hơx tac, chuôz zis đâux tư uô nox baix banv, uô muôx chor sanv phâmv OCOP tsât lươngs, muôx kangz hâu cinh têr

Chor sanv phâmv lo công nhênhx OCOP tsuv muôx tsât lươngs saz; khav năng tiêp thix tsov uô, phuôv tsangr sanv phâmv…

Bún txir tâuz txax ntơưv HTX Nông Lâm nghiex Nam Hà (Cư Jut) kror nhis lo công nhênhx OCOP 3 nuz kuz jas 1/2021

Chơưr mol nênhs Mạ, xar Dăk Nia (Gia Nghĩa) tangz tov lo cxiz chênhr công nhênhx OCOP

Mẫn Doanh

1,467
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.