Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jut sir jul cxiv tsang hênhx jêx jos yaz

02/12/2021 09:19 G12T+7

Uô kangz 10 shông ntâu cxiv tsang jêx jos yaz (NTM), njêx muôl jêx jos yaz hênhx Cư Jut hlôngr txangr sei, cơ sơv hax tângx lo đâux tư tar; luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv Pêx xinhv tâu jông đuô. Txus nuôr, hênhx muôx 6/7 xar lo huv jêx jos yaz; thix trânr Ea T’ling lo huv đô thix zangv IV. Cơ câur cinh têr hlôngr txangr jông, nganhx công nghiex-tiêuv thuv công nghiex-cxiv tsang cơ banv txir 40%, thương maix-jix vus txir 35%; tiv lêx chuôz zis pluôl yuôr 4,2%...

Shông 2021, Cư Jut sâu lo yangx 45 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông

Ntu cêr môngl lus đhâu xar Truc Sơn-Cư K’nia-Đăk D’rông lo đâux tư khu, krêz đangr, pangz mangx nhu câux môngl lus ntơưv pêx xinhv sâuv thangx tsangv

Đô thix Ea T’ling ziv nuz ziv phuôv tsangr

Shuv xinhz lo zov chênhr kra cơưv, tu đăngs jul hur ntu moz Covid-19

Công trinhx đêx nyaz jos 9, xar Đăk Wil lo đâux tư, đap ưngr nhu câux sir zôngv ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv thangx qơư nhoz yaz

Hur shông 2021, hênhx Cư Jut zuôr tox tsongs đăngs jul trâu xar Đăk D’rông cxiv tsang NTM. Hênhx iz trux cxiv tsang thangx tsangv tiz nênhs nhoz zangv kâur, vangx kâur, têz kâur trâu chor xar lo huv haz uô tar chor tiêu chir xar NTM nâng cao trâu xar Nam Dong haz Tâm Thắng. Iz făngz ntơư, Cư Jut txuôl nzir chênhr phangx khai thac muôx kangz hâu chor tiêmx năng, qơư muôx jul, bov đamv tôc đôx cxangz nde cinh têr chênhr, truôx đrênhk; txuôl nzir tu jông đuô luz nênhx vâts tsât, tinh thânx ntơưv Pêx xinhv, tiv zix mas tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs, tsôngv nhoz tuz, nhoz đêz haz chor nênhs chinhr sach. Đảng bôx, chinhr cuênx haz tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv sir jul cxiv tsang Cư Jut zos hênhx lo huv jêx jos yaz trâu shông 2023.

Y Sơn

3,500
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.