Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čư Jút gĕh âk ntil nau kan mhe jă rbŭn phung bu ur

08/12/2021 10:39 G12T+7

Bư tĕng ntil nau kan "N'hao nau pah kan n'gâng kan n'hanh nau kan hội cơ sở; gĕh âk ntil nau kan mhe jă rbŭn phung bu ur; n'hao nau dơi pah kan bơh hội viên bu ur", 5 năm lĕ lăn M'bŭch kan Ăp phung Bu ur n'qual Čů Jŭt lĕ n'hao kan uĕh nau kan "Ăp ntŭk gĕh bu ur, ntŭk nĕ gĕh nau pah kan M'bŭch".

Ăp cấp m'bŭch kan tâm rom gop, ngăch plăch r'gâl nau pah kan mhe, dơi pah kan uĕh âk ntil nau kan, sâm kơl hao nau wăng sa, hao nau rêh, mât đăp mpăn nau kan chính trị, đăp mpăn nau rêh tâm n'qual. M'bŭch kan lĕ pah kan uĕh 73 ntil nau kan n'hanh câu lạc bộ gĕh dăch tât 1.800 hội viên pah kan, tâm nĕ gĕh nau kan: "r'gâl n'dŏk jêh dŏng jêng ndrôk", "thŭng phe tâm rŏng", "tâm r'nglâp nau tâm rŏng"... Jêh gĕh nau ji Covid-19, ăp cấp m'bŭch kan tâm kơl, joi dăn gĕh rlau 12.300 ndơ put mbung, 5.100 chai dak si tho ti khĭt ka man n'hanh 223 ntil ndơ ân phung hội viên gĕh nau rêh jêr jŏk yor nau ji tưp bư...

M'bŭch abaơ gĕh 12.159 hội viên; dôl pah kan ta 8 cơ cở tâm m'bŭch, 124 chi hội

Hội viên bu ur lĕ n'hâm suan tâm ăp ntil nau kan, nau ndâk kan tâm n'qual

Âk hội viên bu ur dơi pah kan dŭt uĕh ăp ntil nau kan ndâk njêng ndơ kan

Jêh gĕh nau ji tưp, dăch tât 400 hội viên bu ur Čů Jŭt pah kan kơl n'gon piăng bư trau ta ăp kêng năk ân ma rlau 1.000 bu nuyh ta 14 ntŭk bu cách ly tâm lam n'qual

M'bŭch kan lĕ pah kan ndrel  Wâl prăk Yơh ndi nau rêh bon lan n'qual manh gĕh 102 r'me prăk ân ma 3.100 hội viên manh dŏng bư mir jan ba

Nau kan  "r'gâl n'dŏk jêh dŏng jêng ndrôk" lĕ kơl 12 mlâm ndrôk ân ma ăp hội viên gĕh nau rêh o-ach hao nau wăng sa đah r'noh prăk dŏng kan rlau 120 r'keh prăk

H’Mai

2,584
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.