Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txuv chênhr phangx môi trươngx hur cxiv tsang jêx jos yaz

21/10/2021 10:11 G10T+7

Xangv txus hli 8/2021, tangs nro xênhr muôx 29/60 xar lo huv jêx jos yaz (NTM). Fênhx đrăngz iz xar sâuv thangx tsangv xênhr lo 15,7 tiêu chir NTM. Hur ntơư muôx 41/60 xar lo tiêu chir sur 17 lus môi trươngx haz an toanx thưx phâmv, lo 68,3%.

Trơưs ntâus grê tsongs, tiêu chir môi trươngx langx uô haz tuôr truôx tangv siv li chor xar tưz lo huv. Jac laiv ntơưv jêx jos lo seiz li phiv liv hlo; tiv zix mas thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz. Cênhz đrul cxangz nde lus tiz nênhs, chor nganhx nghêx uô nox phuôv tsangr chor jac laiv tsês sinh hoax, tsât laiv tsês zus tsax cxu, uô nox… ziv nuz ziv ntâu. Xangr lo, vai tsox ntơưv pêx xinhv iz cxa qơư tsinhv tsi tâu jông. Ntơưv ntâu jêx jos, tsôngv box tsinhv cor cangv zus tsax cxu, keiz us tso yangr; tsi muôx kror trâu qir; ntâu chuôz zis tsi tâu muôx tsêr huv vêv xinhz… uô cxuôv hav txus shênhv đuôz môi trươngx.

Jac laiv tsês uô ô nhiêmr môi trươngx haz pôngz shênhv đuôz môi trươngx nhoz ntâu kror qơư

Ntơưv ntâu trôngx qơư, tinhx tsangx jac laiv tsês tơưr, jac laiv tsês sinh hoax tsi lo sâu xưv lir trơưs cui đinhs haz njiz ntâu phiv liv xưv lir

Ntâu cơ sơv san xuât, langx luôv, zus tsax tsi tâu uô trơưs cui đinhs lus vêv xinhz môi trươngx, xưv lir tsât laiv tsês…

Pêx xinhv chok pangx lơưr ntul cêr uô môi trươngx njuôz- hur saz-jông gâux; tangz sis kror tuôr tsês tsi tâu lo

Uô tsêr vêv xinhz huv tsi phiv liv ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz zos pênhr nhiax pangz tsinhv tsơưs, nhoz txix cxuô chuôz zis

H' Mai

3,585
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.