Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Côngv têk por vêv môi trươngx
 • 20/04/2022 16:45
 • Môi trươngx mangl ô nhiêmr tiv zix mas zos tiz nênhs. Chia bov đamv phuôv tsangr truôx đrênhk, tiz nênhs tsuv uô nênhx jông, tuôr tsês, por vêv môi trươngx. Cxuô lênhx tsuv hanhx đôngx pangz môi trươngx iz puôl ndil hur saz, hêx sinh their lo cân băngx.
 • Đăk Sin hlôngr txangv ntơưv jêx jos yaz
 • 14/04/2022 10:07
 • Xar Đăk Sin (Đăk R’lâp) muôx angr tưx nhiên 10.141 ha; 1.856 tsêr, 7.346 lênhx nênhs, đrul 9 zangv minhx cxưx nhoz uô cê sâuv 11 jos. Uô kangz 10 shông ntâu uô trơưs Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs cxiv tsang jêx jos yaz (NTM), xar Đăk Sin tưz uô tar 19/19 chiv tiêu cxiv tsang NTM. Xar tưz hu lo yangx 109,7 tiv nhiax chia đâux tư hax tângx cêr môngl lus, tsêr văn hoar, tsêr cơưv…
 • Nênhs Mênhx Jênhx Phú Thọ nhoz Đăk Nông
 • 07/04/2022 09:12
 • Uô kangz 20 shông tsir Phú Thọ tuôx nhoz jos Đồng Tiến, xar Đăăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) uô nox nhoz, luz nênhx ntơưv jê 40 tsêr nênhs Mênhx Jênhx muôx ntâu hlôngr yaz. Hlang đhâu txov nhev haz sir jul nde trux, luz nênhx ntơưv chor chuôz zis Mênhx Jênhx nhoz ntơưv nuôr ziv nuz ziv hlôngr yaz.
 • Uô jông xangr pux zơưs phangx phuôv siz luôs
 • 31/03/2022 13:59
 • Nhis nuôr, uô trơưs chor mux tiêu cil txus pux zơưs phangx phuôv siz luôs hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs (DTTS) tsinhv muôx ntâu kror tsi tâu huv. Muôx kror txơưr ntâu hur chiv xur phuôv tsangr ntơưv kuôl pux haz txir nênhx; hur ntơư kuôl pux haz nhuôs nxeik zâu DTTS zos nênhs tiv zix zôngx ziv mangl cxuôv hav, mangl kuôl pux txir nênhx pôngz phangx phuôv siz luôs. Uô ntêx kror tsinhz ntơư, UBND txênhr Đăk Nông kra cêr hoaix uô trơưs “Tsangz cxênhx Truênx thông lus pux zơưs phangx phuôv siz luôs hur thangx tsangv DTTS sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông ntu 2021 – 2025”.
 • Đoanx viên, thanh niên xênhr Đăk Nông uô trơưs Lâul kra
 • 24/03/2022 10:56
 • Siz lưr cơưv shuv, los đôngx, uô trơưs Lâul kra, đoanx viên, thanh niên (ĐVTN) txênhr Đăk Nông muôx ntâu hoax đôngx tsinhz tas, uô nuv mênhx pêv, khăngv đinhs vai tsox ntơưv nênhs hluôs pangz mangx trâu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx trôngx qơư. Xangv jiêng shông 2021, chor tsov cưv Đoanx, Hôix uô 194 công trinhx thanh niên, đrul grê 2,54 tiv nhiax; đrul chok yangx 240.360 tsoz ntông njuôz; tsov cưv 41 hoax đôngx tinhx nguêns đrul 2.216 lênhx ĐVTN côngv uô.
 • Tuy Ðưc cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr nông nghiex
 • 17/03/2022 14:05
 • Tuy Ðưc muôx angr tưx nhiên zos 112.924,94 ha, pêx xinhv muôx yangx 70.680 lênhx nênhs, đrul 23 zangv minhx cxưx nhoz uô cê; hur ntơư minhx cxưx nênhs tsơưs muôx yangx 43%. Chor shông đhâu, pux tuz nhuôs cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv hênhx tsinhr cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr nông nghiex bâuv li tox tsongs phuôv tsangr thâm canh cxuô zangv kôngz chok haz zus tsax cxu, keiz us.
 • Đăk Glong sir jul cxiv tsang sanv phâmv OCOP
 • 10/03/2022 10:57
 • Tsơưv tas muôx ntâu tiêmx năng, qơư muôx jul lus kôngz lông, tangs sis txus nuôr, Đăk Glong tsinhv tsi tâu muôx sanv phâmv tưs lo công nhênhx OCOP cxênhx xênhr. Iz cxa tiêu chir ntơưv OCOP tưz tsi tâu lo xưs li hâux lưv cêr toanr, chor chiv tiêu phênh sanv phâmv, nrar hâur pâuk, cui mô chok, tiêp thix sanv phâmv;…
 • Long Sơn cxiz chênhr phuôv tsangr kôngz lông
 • 03/03/2022 09:08
 • Xar Long Sơn (Ðăk Mil) nhis nuôr muôx yangx 420 tsêr, yangx 1.800 lênhx nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xưs li Zir, Langl, Chu… txir muôx 97%. Long Sơn xac đinhs tâu thangx angr haz cơ câur kôngz, zov chênhr chok cxuô zangv kôngz zov chênhr xưs li cax phê, phưx txoz, ntông nox txir… chia phuôv tsangr cinh têr. Iz făngz ntơư, trôngx qơư sir jul kra khoa hocx cir thuôx trâu pêx xinhv, iz trux hlôngr txangr, hlôngr cơ câur kôngz chok, caiv tox vangx, hlôngr chor cax phê, txi tsi jông chia chok chor nôngz yaz txi ntâu, muôx kangz hâu mas cinh têr nax shông cxangz nde.
 • Jos Me Ra tuôr truôx đrênhk côngz bê văn hoar
 • 24/02/2022 15:35
 • Jos Me Ra, xar Đăk R'tih (Tuy Đưc) nhis nuôr muôx 489 tsêr, yangx 2.048 lênhx nênhs. Hur ntơư, nênhs M’nông muôx 129 tsêr, 659 lênhx nênhs; đuô zangv minhx cxưx xứ li Zir, Langl, Chu, Nduôr… muôx 267 tsêr đrul 1.092 lênhx nênhs. Luz nênhx ntơưv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz nuôr muôx ntâu hlôngr yaz. Ntâu chuôz zis trâu saz uô nox uô hâuk, bluô nux.
 • Quảng Khê sir jul txu pluôl
 • 17/02/2022 10:24
 • Xar Quảng Khê (Đăk Glong) muôx 3.241 tsêr, đrul 12.944 lênhx nênhs; hur ntơư, tsôngv box minhx xưx nênhs tsơưs muôx 1.020 tsêr, 4.199 lênhx nênhs. Chia uô muôx kangz hâu txu pluôl, xar Quảng Khê sir jul kra uô ntâu tsưr ziv pangz chuôz zis pluôl, chuôz zis jê pluôl cxuôv tsês tsêr ntuôl, txaik pênhr uô nox, zus tsax, uô mô hinhx sinh cêr, kra nghêx, nrar nuv uô…
 • Shuv xinhz tangs nro xênhr tror môngl cơưv ntơưr uô kangz jas su Tsaz Nguên đanr
 • 10/02/2022 09:10
 • Tangs cil nuz 7/2, shuv xinhz sâuv thangx tsangv xênhr tror kangz môngl cơưv uô kangz jas su Tsaz Nguên đanr. Chor cơ sơv kra ntơưr cxiz chênhr kra tsưr ziv phangx, tangr moz trơưs cui đinhs. Cênhz ntơư, chor tsêr cơưv tox tsongs truôx nêx nêp shuv xinhz, kra hâux lưv cơưv shuv cix II chia bov đamv ntu shông cơưv.
 • Yơưz sơưr khat vongs nde trux ntơưv kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 06/01/2022 10:56
 • Tangs nro xênhr muôx yangx 70.000 kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs (DTTS) haz yangx 30.000 lênhx côngv sinh hoax hôix kuôl pux. Cxuô cxênhx hôix muôx ntâu hoax đongs tsinhz tas pangz yơưz sơưr tiêmx năng, khat vongs nde trux hur luz nênhx ntơưv kuôl pux DTTS. Ntu 2016 - 2021 muôx 5.745 kuôl pux tiêp cans chor tsangz cxênhx kra nghêx; 1.757 kuôl pux pluôl, jê pluôl, DTTS lo pangz txaik Pênhr cơ hôix đrul tangs nro zos yangx 40 tiv nhiax…
 • Nênhs kôngz tu pangx pangz Tsaz Nguên đanr
 • 30/12/2021 10:14
 • Nôngz nhôngl nuôr, chor tsêr vangx sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tangz tov trâu saz tu cxuô zangv pangx, ntông canhv chia muôx cxuô zangv hangx jông gâux hlo pangz mangx Tsaz Tsưr shông 2022. Đrul cxuô zangv pangx ntâu zos pangx cuc, pangx ly, pangx hoa lay ơn, pangx hôngx, pangx lan…, nhoz txix zangv pangx mas chor tsêr vangx muôx six hơưv chok nôngz cuôs huv.
 • Phat hui phâmv tsât “Bôx đôis Zơưv côngz Hồ” hur ntu yaz
 • 23/12/2021 10:08
 • Muôx iz ntu yaz hur hâux lưv ntơưv Cuân đôis Pêx xinhv Việt Nam zos phangx tangr, tir cangz moz Covid-19. Chor tuz trok Zơưv côngz Hồ tsinhz cênhz đreiv cxuô cxênhx, nganhx haz tangs nro pêx xinhv txuôs nzir sir jul hlangz đhâu txov nhev, sir jul cor zênhx cangz moz, por vêv an toanx đăngs jul, chêr ntangx njul ntơưv Pêx xinhv.
 • Chiênr binh Lâul Quangv Sơn siz pangz txu pluôl
 • 16/12/2021 09:36
 • Hôix chiênr binh Lâul (CCB) xar Quảng Sơn (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 203 hôix viên, sinh hoax nhoz 13 chi hôix; hur ntơư muôx 68 hôix viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs. Thâuv têz qơưs tax tul los sis uô tar hâux lưv tuz trok tror lus trôngx qơư, chor CCB tror kangz trâu saz uô nox uô hâuk cxiv tsang chuôz zis haz côngv uô phong tsox ntơưv trôngx qơư. Chor CCB tsinhv zov chênhr siz pangz hlang đhâu txov nhev. Hôix kruôz hu cxiv tsang pênhr chia trâu chor hôix viên txaik (siz hlôngr) đâux tư uô nox, siz pangz cxuôv tsêr poz ntuôl bâuv nhiax los sis nuz công…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.