Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tâm kơl n'hâm suan mât kloh ntŭk rêh
 • 20/04/2022 16:45
 • Ntŭk rêh bâ yor kon bu nuyh bư. Gơi đăp mpăn hao uĕh nau rêh, kon bu nuyh he rêh dơh dăch, mray, mât kloh ntŭk rêh. Ăp bu nuyh pah kan di sâm bư ntŭk rêh bơh pĭt kloh n'hanh uĕh, ăp ntil mpô mpa sinh thái tâm ban.
 • Dak Sin p'lăch r'gâl tă bơh bon lan mhe
 • 14/04/2022 10:07
 • Xă Dak Sin (Dak R'lâp) gĕh neh ntu huy 10.141 hec ta; 1.856 r'năk sa, 7.346 bu nuyh, gĕh 9 r'noh bu nong oh nô rêh ta 11 thôn. Jêh rlau 10 năm bư tĕng Nau kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe, xă Dak Sin lĕ pah kan dŭt 19/19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe. Xă lĕ kuăl dăn gĕh rlau 109,7 r'me prăk gơi ndâk nkra trong hăn, wâl rbŭn, wâl săm bŭt...
 • Bu nuyh Mường Phú Thọ ta Dak Nong
 • 07/04/2022 09:12
 • Jêh rlau 20 năm tă bơh Phú Thọ lăp rêh ta thôn Ðồng Tiến, xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) ndâk njêng nau kan, nau rêh dăch tât 40 r'năk sa bu nong Mường gĕh âk nau plăch r'gâl m'ak. Găn nau jêr jŏk n'hanh gĕh nau nsrôih, nau rêh ăp r'năk sa bu nuyh Mường ta aơ rlau nar rlau hao.
 • N'hao âk nau gĭt gĕh nau tâm ban bu klô n'hanh bu ur
 • 31/03/2022 13:59
 • Abaơ, bư tĕng ăp ntil nau pah kan tâm nau kan gĕh nau tâm ban bu klô n'hanh bu ur ta mpeh bu nong iê bu nuyh hôm e gĕk âk nau jêr. Gĕh nau mô tâm ban ta r'noh kơp hao nau kan bu klô n'hanh bu ur; tâm nĕ bu ur n'hanh kon se bu ur bu nong iê bu nuyh jêng bu nuyh gĕh âk nau mô uĕh tât tâm n'hâm suan, mô gĕh nau tâm ban đah bu klô. Yor gĕh nô nau aơ, Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong lĕ ndâk nau nchră pah kan "Ndơkan Mbơh ntĭm tâm nau kan tâm ban bu klô n'hanh bu ur ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh tâm lam n'gor Dak Nong tâm năm 2021 - 2025".
 • Ðoàn viên, druh ndăm n'gor Dak Nong tĕng kơt nau Wa ntĭm
 • 24/03/2022 10:56
 • Tâm rlong ntĭm nti, pah kan, tĕng kơt nau Wa ntĭm, đoàn viên, druh ndăm n'gor Dak Nong lĕ gĕh âk nau pah uĕh, nau pah kan di, mpơl saơ nau kh'lay bơh bu druh ndăm tâm nau kan kơl n'hâm suan hao nau wăng sa - nau rêh bon lan tâm n'gor. Kơp êng năm 2021, ăp m'bŭch Ðoàn, Hội pah kan gĕh 194 nau kan bu druh ndăm, r'noh pah kan kơp gĕh 2,54 r'me prăk; pah kan ndrel tăm gĕh rlau 240.360 tơm si; ndâk 41 nau kan kơl n'hâm suan gĕh 2.216 đoàn viên druh ndăm tât pah kan.
 • Tuy Ðức n'hao dăng nau wăng sa bư mir jan ba
 • 17/03/2022 14:05
 • Tuy Ðức gĕh neh ntu huy 112.924,94 hec ta, r'noh bu nuyh rêh gĕh rlau 70.680 bu nuyh, đah ma 23 bu nong rêh; tâm nĕ r'noh bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh rlau 43%. Tâm ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan ăp bu nong tâm lam n'qual lĕ n'hao dăng nau wăng sa bư mir jan ba tĕng nau kan nchŭn n'hâm suan mât chăm ăp ntil tơm tăm n'hanh mât rong ndrôk rpu, pêp iăr.
 • Dak Glong nsrôih ndâk nkra drăp ndơ OCOP
 • 10/03/2022 10:57
 • Gĕh âk ndơ uĕh, nau dăng bư mir jan ba, khă nĕ tât abaơ, Dak Glong e hŏ gĕh du ntil drăp ndơ dơi kơp di OCOP tâm n'gor. Gĕh âk ntil nau kơp OCOP e hŏ dơi gĕh tâm nĕ gĕh nau kan kế toán, ăp ntil nau kan phân tích drăp ndơ, truy xuất nguồn gốc, nau kan têh ma jê, nau kan mbơh drăp ndơ gĕh;...
 • Long Sơn n'hao dăng nau kan bư mir jan ba
 • 03/03/2022 09:08
 • Xă Long Sơn (Dak Mil) abaơ gĕh rlau 420 r'năk, rlau 1.800 bu nuyh, r'noh bu nong iê bu nuyh gĕh Tày, Nùng, Dao... tâm 97%. Long Sơn kơp sŏk mpeh neh ntu n'hanh dŏng ăp ntil tơm tăm, uănh kh'lay nau kan tâm ca phê, tiêu, tơm sa play... gơi n'hao nau wăng sa. Bơh đah nĕ, xă nsrôih kơl ntĭm njŭn khoa học kĩ thuật ma bu nuyh bon lan, rlau nar rlau njŭn, plăch r'gâl ăp ntil tơm tăm, r'gâl ntŭk neh mô hôm saơ jêng, r'gâl tơm ca phê, mô gĕh play âk gơi tăm ăp ntil tơm gĕh âk play, tăch kh'lay r'noh prăk nĕ nô nau wăng sa yor tăm ăp ntil tơm aơ rlau năm rlau hao.
 • Bon Me Ra mât nâp phêt nau kơp bon gĕh nau way
 • 24/02/2022 15:35
 • Bon Me Ra, xă Dak R'tih (Tuy Ðức) abaơ gĕh 489 r'năk, rlau 2.048 bu nuyh. Tâm nĕ, bu nuyh Bu Nong gĕh 129 r'năk, 659 bu nuyh; bu nong iê bu nuyh bă bă Tày, Nùng, Dao, Thái... gĕh 267 r'năk đah rlau 1.092 bu nuyh. Nau rêh bon lan bu nong iê bu nuyh ta aơ gĕh âk nau plăch r'gâl. Âk r'năk nsrôih pah kan bư mir jan ba, gĕh nau wăng sa ndrŏng.
 • Quảng Khê nsrôih trŭnh o-ach
 • 17/02/2022 10:24
 • Xă Quảng Khê (Dak Glong) gĕh 3.241 r'năk, đah 12.944 bu nuyh; tâm nĕ, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh 1.020 r'năk, 4.199 bu nuyh. Gơi pah kan di uĕh nau kan trŭnh o-ach, xă Quảng Khê lĕ nsrôih ndâk ăp ntil nau pah kan kơl r'năk o-ach, r'năk dăch o-ach lâm wâl ja wâl ruh rơch, kơl ân manh prăk hao nau pah kan bư mir jan ba, mât rong mpô mpa, ndâk njêng nau pah kan, ntĭm nau kan, joi nau pah kan kơl bon lan...
 • Kon se nti săm bŭt lam n'gor plâ nti jêh rlu Têt Nguyên đán
 • 10/02/2022 09:10
 • Ôi lơ 7/2, kon se nti săm bŭt tâm lam n'gor ntơm plâ sĭt nti jêh rlu sa Têt Nguyên đán. Ăp wâl săm bŭt n'hao tay nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp tĕng nau ntĭm. Bơh đah nĕ, âk wâl săm bŭt ngăch mât đăp mpăn nau nti ren kon se, ndâk tay nau kan mhe ta học kì II gơi gĕh nau ntĭm nti tâm di tĕng nau kan.
 • Nkah nuih n'hâm nsrôih hao nau rêh bơh bu ur bu nong iê bu nuyh
 • 06/01/2022 10:56
 • Lam n'gor abaơ gĕh rlau 70.000 bu ur bu nong iê bu nuyh n'hanh rlau 30.000 bu nuyh pah kan rbŭn ta m'bŭch kan bu ur. Ăp m'bŭch kan hội gĕh âk nau kan uĕh kơl, nkah ndơ ndơ gĕh, nuih n'hâm nsrôih hao nau rêh bơh bu ur bu nong iê bu nuyh. Tâm năm 2016 2021 gĕh 5.745 bu ur dơi bu kơl ntĭm nau ka; 1.757 bu ur o-ach, dăch o-ach, bu nong iê bu nuyh dơi bri dak kơl ân manh prăk đah r'noh prăk gĕh ân manh rlau 40 r'me...
 • Bu nuyh bư mir mât chăm tơm mi nga tăch ta nar Têt Nguyên đán
 • 30/12/2021 10:14
 • Ta ăp nar abaơ, ta ăp r'năk tăm tơm mi nga tâm lam n'gor Dak Nong dôl drăp jăp mât chăm ăp nil tơm mi nga, tơm si gơi gĕh ndơ tăch ta nar Têt Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ðah ăp ntil kao mi nga gĕh kao mi nga cúc, kao mi nga li, kao mi nga lay ơn, kao mi nga hồng, kao mi nga lan..., tĕng ăp ntil tơm mi nga nĕ bu nuyh bon lan tăm ơm ma mô.
 • Hao uĕh nuih n'hâm pah kan "Ka han che Hồ" tâm nau kan mhe
 • 23/12/2021 10:08
 • Gĕh du nau kan mhe bơh nau pah kan Ka han Bu nuyh bon lan Việt Nam lah n'jrăng n'gang, n'king mât nau ji tưp Covid-19. Ăp ka han che Hồ lĕ nuih n'hâm pah kan ndrel ăp n'gâng kan, m'bŭch kan n'hanh lam bu nuyh bon lan nsrôih găn tay nau jêr jŏk, nau rlong, du nuih n'hâm pah kan găn nau ji tưp, mât mray n'hâm suan, nau rêh bơh Bu nuyh bon lan.
 • Ka han rmanh Quảng Sơn tâm kơl trŭnh nau rêh o-ach
 • 16/12/2021 09:36
 • N'gâng kan Ka han rmanh xă Quảng Sơn (Dak Glong) abaơ gĕh 203 hội viên, dôl pah kan ndrel ta 13 chi hội; tâm nĕ gĕh 68 hội viên bu nong iê bu nuyh. Jêh dơi tâm lơh n'hanh sĭt tâm bon lan, ăp ka han rmanh nsrôih pah kan, bư mir jan ba, ndâk njêng nau rêh tâm r'năk n'hanh tĕng pah kan ăp ntil nau kan tâm xă. Ăp hội viên hôm tâm kơl găn nau jêr jŏk. N'gâng kan lĕ jă đă ăp ka han rmanh ndâk njêng quỹ gơi kơl ăp hội viên manh prăk dŏng bư mir jan ba, tâm kơl prăk rêl mô rĭ kơl n'hâm suan pah kan lâm wâl rŭng rơch...
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.