Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang vangx zangv kâur

14/07/2022 22:50 G7T+7

Đảng viên Phạm Hữu Trường nhoz jos Bu Sê Rê 1, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) phat hui tinh thânx ntâus ntêx cxiv tsang vangx têz zangv kâur ntơưv trôngx qơư.

Iz făngz sầu riêng Ri6, tix lâul tsinhv chok cxuô zangv sầu riêng tâu ntâus grê saz xưs li Musang King haz Monthong

Ntơưv 2,2 ha cax phê đê tâu tsơưs, tix lâul caiv tox vangx haz chok shiz shơư ntâu zangv ntông nox txir xưs li sầu riêng, bơ, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz… Tix lâul trâu saz cơưv shuv tsưr ntơưv kror qơư haz đâux tư hêx thôngr tsuôk đêx, tu kôngz lông huv. Nhis nuôr, tix lâul muôx sâu truôx ntơưv yangx 1.000 tsoz cax phê haz 70 tsoz sầu riêng cinh joanh cênhz bơ. Chor ntông kror chok yaz trơưs chor nôngz yaz, tsât lươngs jông tưz chuôz tâu sâu, muôx mông cinh têr jông trâu chuôz zis.

Tix lâul zov chênhr muôz khoa hocx cir thuôx lus uô kôngz

Mẫn Doanh

859
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.