Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Đưc cxiz chênhr cơ jơir hoar hur uô nox uô hâuk

22/06/2022 17:44 G6T+7

Uô kangz 5 shông ntâu uô trơưs Đêx anr cxiz chênhr cơ jơir hoar uô kôngz lông, xuz thơưx muôx ntâu cêt cuav jông trâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv Tuy Đưc. Tiv lêx cơ jơir hoar hur uô kôngz lông cxangz nde yangx 20% so li shông 2015. Trơưs thôngr cê, sur lươngs, cxuô zangv mair moc, thiêt bix nông nghiex cxangz nde sei lus xur lươngs, muôx yangx 46.750 mair moc, thiêt bix cxuô zangv pangz mangx hur uô kôngz lông.

Nhis nuôr, keiz cơ jơir hoar fênhx đrăngz tangs nro hênhx nhoz iz cxa ntu hur uô kôngz lông tưz muôx ntâu xưs li: leixx angr chok kôngz iz shông lo 63%; tsuôk yuôx por vêv kôngz lông trâu blêx, phưx txoz, cax phê lo yangx 70%; thâux đrang jê 100%; luôv tơưr nôngz 95%, tsuôk đêx 98%.

Sir zôngv mair moc têr tơưr txir sa chi pangz ntâu chuôz zis tsơưs công lo đôngx

Kror sir zôngv mair moc pangz pêx xinhv chênhr phangx tâu hangx huv cung ưngr chor đơn hangx trâu nênhs sir zôngv; cxangz nde tsât lươngs sanv phâmv, muôx kangz hâu cinh têr so li uô thuv công…

Pêx xinhv muôz mair moc lus uô kôngz, xir por đangs jul uô kôngz

Y Sơn

681
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.