Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chok đàn hương muôx gre cinh têr saz

23/08/2022 21:01 G8T+7

Shông 2015, chuôz zis pus Võ Hạnh Vinh, tsưr trang traxi Txir mangz txir ntông hur saz Đăk Ha, nhoz jos 8, xar Đăk Ha (Đăk Glong) thor chuên gia thangv kra haz chok jê 3.000 tsoz đàn hương đơưz nôngz Ấn Độ shơư hur 11 ha ntông nox txir. Đàn hương tâu seiz li “cuz njuôz” viv gre cinh têr saz. Ntông đàn hương chok uô kangz 12- 15 shông mas tâu khai thac plơưr, đrul tsưr lươngs muôx li 30 kg/tsoz. Iz kg plơưr muôx gre txix 5 – 7 chơưx nhiax trơưs six nhôngl…

Uô kangz nôngz nhôngl đâux tư, tu, ntông đàn hương hur trang traix hluz haz phuôv phuôv vangv los six jông. Nhis nuôr, trang traix tưz ntâu jas sâu tâu njil blôngx đàn hương chia uô yuôx. Sanv phâmv yuôx đàn hương tangz tov tox tsongs trâu thix trươngx muôs lev hur haz tov đrâu xênhr đrul gre 2,5 chơưx nhiax/kg. Yuôx uô ntơưv blôngx ntông đàn hương jông yuôx lơưr tsât lov hur nyangr, langx khav, pư tsâus jul, tangr lâul… mas tâu ntâu lênhx nênhs nhiav.

Ntơưv blôngx txus chê ntôngr, changs, txir ntơưv ntông đàn hương por lênhx sir zôngv trâu ntâu mux đich mas muôx gre cinh têr saz

Mô hinhx kôngz lông, hangr jôngr uô cê nuôr huv trâu đinhs hươngr phuôv tsangr cinh têr haz hangr jôngr, por vêv môi trươngx viv nưl zos ntông njuôz yênhx shông...

Yuôx đàn hương ntơưv trang traix Txir mangz txir ntông hur saz Đăk Ha tâu kra til môngl cxiv tsang uô sanv phâmv đax trưng OCOP ntơưv trôngx qơư

Mẫn Doanh

207
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.