Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos tsơưz Dole Philippines nhoz Đăk Wer

10/03/2017 09:48 G3T+7

Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xar Đăk Wer (Đăk R’lâp), iz cxa chuôz zis pêx xinhv chos siv haz uô tar đrul mô hinhx chos tsơưz Dole, tuôx tov Philippines tuôx.

Nuôr zos nôngz tsơưz yaz sâuv thangx tsangv xênhr, txi txir ntâu, năng suât saz đuô so li nôngz tsơưz truênx thôngr, muôs grê txix  20.000đ – 25.000 nhiax/kg, sâu lo nũ grê cinh têr ntâu. Uô kangz chos 6 – 8 hli mas tsơưz cxơưr, txi txix 250–350 luz txir/tâur, iz tâur txir tsơưz nhangr muôx 40 – 50kg. Txir tsơưz muôx plơưr đăngx, nox kangz, muôs. Zangv tsơưz nuôr tsi xair angr, zôngx ziv chiax haz hluz, tir tâus cangz moz…

Nôngz tsơưz Dole lo xair tuôz jông uô ntêx chox môngl chos

 

Mfông qir huv, pangz tsơưz hluz jông mas zos kuôr nhux, caz tsiz, xuô blêx…

Chaix sâu thơưx chiv lo liv nto yangx 200 chơưx nhiax/ha uô kangz yưx chi phir zuôr nôngz, qir…

H' Mai

3,803
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.