Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos cam, cuêt chiv tsâux nhoz Đăk Nia sâu lo ntâu nux grê

07/04/2017 14:56 G4T+7

Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv jos Phur Xuân, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) muôx 5 tsêr chos cam sanhx, cuêt thangx njêr chiv tsâux (hur ntơư muôx 3 tsêr zos nênhs Hoa) sâuv tangs nro chor angr chos jê 15 ha.

Chor chuôz zis nênhs kôngz siz thangv cam sanhx, cuêt thangx njêr txus shông chuôz lo sâu chiv tsinhv. Txix thâuv tơưk pangx txus thâuv lo đê zos 8 hli. Txus chiv tsâux, grê muôs ntơưv vangx los six saz, muôx li 30.000 nhiax/kg. Chia muôx txir chiv tsâux tsuô 4 hli ntux, nênhs kôngz sir zôngv tsưr ziv khu hlôngr đêx zos puô ntâu chus đêx nangs (tsi chia đêx nangs nzâuv ntu ntông hur 2 hli), mas li tsuôk chia cxiz cuôs tơưk pangx…

Vangx cam sanhx chiv tsâux sâuz siv sâu đrul grê muôs tsuô nênhs zuôr ntơưv vangx fênhx đrăngz 30.000 nhiax/kg, lo cxangz oz bâus sos li đuô luz six

Chor vangx cam sanhx, cuêt thangx lo đâux tư hêx thôngr cưx, hêx thôngr tsuôk, thair ntâuz, cir thuôx tu los six baix banv

Chuôz nzaz ntêk cangz, tsuôk yuôx cangz tsơưs tsuô sâuv ntông, txir

Iz făngz txar chik lâul, muôx moz mas thâuv ntông cuêt thangx njêr txi ntâu txir tsuv txar môngl chia tox tsongs jinh jươngr zus txir lux haz siz luôs

H' Mai

2,064
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.