Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kra chok zangv blêx Nàng Hoa 9 ntơưv Cư Jut

14/09/2022 09:24 G9T+7

Nhoz hur tsangz cxênhx khuênr nông shông 2022, mô hinhx chok blêx thuânx Nàng Hoa 9 tâu Trung tâm Khuênr nông xênhr Đăk Nông kra chok ntơưv xar Đăk D’rông (Cư Jut).

Chor angr chok blêx Nàng Hoa 9 tâu chok thâuv 6 hli tưz chuôz tâu sâu

Hur chiv ntux cuz, zangv nôngz blêx Nàng Hoa 9 tâu chok sânv 12 ha đrul 40 tsêr côngv chok. Uô kangz 4 hli ntâu chok, zangv blêx Nàng Hoa 9 huv trâu điêux ciêns phuôz chuô, đêx angr ntơưv trôngx qơư Trơưs Trung tâm Khuênr nông xênhr, zos phuôz chuô huv mas zangv blêx nuôr zuôr sâu tâu txix 7 - 8 tênhr/1ha.

Pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx Cư Jut môngl seiz njuôl, nrar pâuz lus zangv nôngz blêx Nàng Hoa 9 ntơưv mô hinhx chok siv

Nôngz nhôngl tov ntêx nuôr, Trung tâm Khuênr nông xênhr tror kangz kra chor lơp cơưv shuv haz tu blêx thuânx Nàng Hoa 9 chia pêx xinhv trôngx qơư krêz đangr, hlôngr chor nôngz blêx tưz kuz, tsi jông.  

Nôngz blêx Nàng Hoa 9 muôx kror jông chêr khor, phuôv ntâu, cxơưr tox tsongs, sar iz tuôv cxix, tsơưs muôx moz

H'Mai

785
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.