Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phưx txoz laz Kiền Kiền

10/11/2022 10:33 G11T+7

Sanv phâmv phưx txoz laz Kiền Kiền ntơưv HTX Kôngz lông Jix vus - Thương mais Nguyễn Công (Đăk Mil) sơưr keiz OCOP 3 luz nuz kuz shông 2020. HTX muôx 10 thanhx viên tsinhv, 110 thanhx viên liên cêt, sanv xuât phưx txoz sâuv chor angr đangr muôx 300 ha.

Trơưs zơưv Nguyễn Công Khanh, Jamr đôc HTX, ntơưv chor chuôz zis nênhs kôngz, thangx tsangv nguên liêus por lênhx til môngl mus txus sanv xuât hưr cơ. Phưx txoz lo tu, mfông qir vi sinh hưr cơ mas nôngz phưx txoz jinh jươngr saz yangx, cui trinhx đê nôngz sar 100%, tsês tâu tơưr nôngz phưx txoz sar mas tsi pôngz chor tsât jinh jươngr hur tơưr nôngz phưx txoz.

Chor cui trinhx sanv xuât ntơưv HTX por lênhx bov đamv an toanx trâu môi trươngx angr, đêx, phuôz chuô. Chor nôngz phưx txoz tsât lươngs tâu xair tiz jông ntơưv thuv công haz nzuôr hur đêx, jaz yangr ntux muôx sanv phâmv an toanx trâu đăngs jul.

Đôx hoas Mẫn Doanh

Mẫn Doanh

506
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.