Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tênhs phangx moz trâu tsax cxu keiz us

11/11/2021 10:01 G11T+7

Chia phangx, tangr moz tsax cxu, keiz us, txu kêl hlo cxuôv hav viv cangz moz, tiv zix mas nhis nuôr môngl txus hâur shông 2022, nênhs zus tsax uô trơưs chor tsưr ziv phangx moz sâuv tsax cxu.

Tênhs phangx iz cxa moz bâuv văc xin xưs li keiz moz ơs, keiz moz suôz, us moz ơs, moz đôngl nyangr…

Mênhx pêv, tênhs phangx cxangz văc xin phangx chor moz ngui hiêmv; uô trơưs chor tsưr zus tsax an toanx sinh hocx; vêv xinhz, tuô cangz ntơưv môngr jêz, hoar tsât thangx tsangv zus tsax haz iz puôl ndil muôx ngui cơ saz; tsuôk yuôx tuô cangz, yuôx tuô chor véc tơ cil moz.

Tênhs phangx văc xin to ndâux hlê trâu, nyangr tuôs, moz tơưr uô têx thangx đinhs cix trâu tsax cxu

Thâuv puv tsax, keiz us mangl moz, moz tuôs tsi pâu mênhx hâur pâuk, nênhs zus tsax chênhr mangx thôngz xur trâu chinhr cuênx, cơ cuan thur y jê hlo chia lo pangz phangx, tangr moz. Pêx xinhv tsi lo muôs, tuô, por leiv tsax tuôs trâu môi trươngx uô cil txangr moz haz ô nhiêmr môi trươngx. 

Moz ơs buô châu Phi ngui cơ tror kangz muôx haz cil txangr, tiv zix mas chor jêk moz kuz, thangx tsangv muôx ngui cơ saz

Mẫn Doanh

3,939
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.