Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo 200 ntâu chơưx nhiax/ha ntơưv mô hinhx chos sis shơư

01/12/2016 09:58 G12T+7

Zos mô hinhx chos phưx txoz sâuv ndix ntông nhôngl shơư hur vangx cax phê má chuôz zis tix lâul Triêus Sinh Tiênr, nênhs Chu nhoz jos Đưc Binhx, xar Đưc Manhs (Đăk Mil) sâu lo truôx 200 ntâu chơưx nhiax/shông.

Shông 2012, chuoz zis tix laaul Tiênr chos jê 1.000 tsoz cax phê haz 700 tsoz muôngx uô ndix phưx txoz sâuv 1ha angr uô nox. Trơưs tix lâul Tiênr, chos muôngx uô ndix nhôngs tsuô phưx txoz muôx ntâu nux grê li: Txu pênhr đâux tư, blôngx uô qir hưur cơ los six jông tsuô hlôngr yaz angr, chêr ntông jông, changs nox tuz mas tsi txênhz qir phưx txoz haz cax phê. Ntông muôngx hlu sai (chos nhuôs ntông txix 1 – 2 shông mas chia phưx txoz ndi), chos siz sur, cê thair chuô, cê tir yangr tsuô phưx txoz, cax phê. Đhâu ntơư, phangx tangr cis txangr ntâu zangv moz ntơưv phưx txoz… Shông 2015, tix lâul Tiênr sâu lo 2,5 tênhr cax phê, 2 tênhr ntâu phưx txoz. Shông nuôr, zos tu jông, chor phưx txoz đâuv sâuv ndix ntông nhôngl hlu saz đuô 7m, nhangx xangv sâu lo yangx 2 jas so li shông ntêx.

Phưx txoz sâuv ndix muôngx hluz jông, shông nuôr nhangx xangv sâu lo fênhx đrăngz 7kg/tus ndix

Chor cax phê nhangx xangv lo khangv txix 2,5-3 tênhr

Tix lâul khơưz pangs zus njêl, iz cê txangz thu nhâps, iz cê hlôngr pluôs nox tsuô vangx tsêr

H'Mai

1,457
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.