Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo nhiax ntâu ntơưv vangx tênhr zuz ntông

24/06/2021 10:33 G6T+7

Shông 2015, tix lâul Vũ Bích Hòa nhoz jos 3, xar Đăk Ha (Ðăk Glong) cxiv tsang vangx tênhr zuz ntông chia phuôv tsangr chuôz thênhx.

Xuz thơưx, tix lâul njiz ntâu phiv liv viv ntu xair nôngz, khoa hocx uô tsi tâu huv. Zos cơưv shuv tsưr ziv cxangz ntơưv ntơưr bor, tsưr ziv ntơưv đuô luz vangx mas chor shông jê nuôr, tix lâul tưz muôx chor zuz ntông xưs li: cax phê, phưx txoz, sâux riêng, bơ, điêux, đngz… muôx tsât lươngs, lo ntâu lênhx pêx xinhv hur haz tov đrâu jos nhiav. Nhis nuôr, uô kangz yưx chi phir ntơưv muôs zuz ntông, tix lâul chuôz zis sâu lo yangx 200 chơưx nhiax/shông.

Tix lâul Hòa muôx 3 sox vangx tênhr zuz ntông, sâu iz shông lo muôx 200 chơưx nhiax

Ntông đangz Hòa Bình lo tix lâul Hòa chox lus tênhr chia muôs trâu pêx xinhv

Nênhs kôngz tuôx xair, zuôr zuz ntông ntơưv vangx

Minh Huyền

2,294
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.