Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu tâu nhiax ntâu ntơưv uô langx luôv khâuz ndơưk truênx thôngr

18/08/2022 21:40 G8T+7

Muôx li 6 shông nuôr, muôv Vàng Thị Sỏa, minhx cxưx Môngz nhoz jos 7, xar Cư K’nia (Cư Jut) muôx nhiax sâu đrăngx đrênhk ntơưv xơưk haz muôs khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv zus minhx cxưx.

Muôv Sỏa tưx zus xair, uô jông gâux cxuô chêr khâuz ndơưk Môngz cênhz cxuô zangv uô ntêx kra trâu kruô

Zos iz lênhx cưs uô, xơưk pangx ntâuz, muôv Sỏa uô tâu ntâu chêr khâuz ndơưk truênx thôngr ntơưv nênhs Môngz trơưs tsưr ziv ntơưv zus, bov đamv tinhr truênx thôngr haz huv trâu ntu hiênx đaix. Muôv tsinhv kra nghêx xơưk khâuz ndơưk Môngz trâu kuôl pux hur jos. Hur chor tix vi pâuz nghêx, nhis nuôr muôx 7 lênhx tsinhr tuôx xơưk khâuz ndơưk đrăngx đrênhk ntơưv muôv Sỏa cơ sơv xơưk khâuz ndơưk đrul nhiax sâu tâu nhiax txix 4 – 5 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông.

Muôv Sỏa kra, muôs khâuz ndơưk sâuv facebook ntơưv hinhx thưc

Nhis nuôr, fênhx đrăngz iz hli, cơ sơv xơưk khâuz ndơưk ntơưv muôv Sỏa muôs khâuz ndơưk trâu thix trươngx tâu muôx li 70 – 100 chơưx nhiax. Khâuz ndơưk xơưk ntơưv tix vi tơưv nuôr tưz môngl txus chor caz khư phiên nênhs Môngz hur tangs nro xênhr, iz cxa caz khư phiên xênhr Đăk Lăk haz ntâu xênhr đrôngl sâuv tangs nro têz qơưs.

Nhis nuôr, muôx jê 80 kuôl pux Môngz ntơưv trôngx qơư nhênhx nguên liêus ntơưv cơ sơv muôv Sỏa lus tsêr xơưk

Mẫn Doanh

729
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.