Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu tâu ntâu ntơưv chok jâuz zus cangz

10/11/2022 10:34 G11T+7

Nôngz nhôngl đhâu, xar Quảng Phú (Krông Nô) tưz kra uô ntâu mô hinhx kôngz lông yaz chia phuôv tsangr cinh têr, muôx hâur pâuk sâu truôx trâu pêx xinhv. Hur ntơư, mô hinhx chok jâuz zus cangz tưz muôx kangz hâu, pangz ntâu chuôz zis hlang đhâu pluôl, nde uô bluô nux.

Nhis nuôr, xar Quảng Phú muôx yangx 70 tsêr pêx xinhv zus cangz, hur ntơư muôx ntâu chuôz zis zos minhx cxưx Zir, Nduôr, Môngz nhoz jos Phú Hòa, Phú Vinh, đrul tang snro angr chok muôx li 100 ha. Ntâu chuôz zis zus cangz kra pâuz, iz jangl cangz zus muôx li 15 nuz mas muôs. Đrul grê muôs nhis nuôr txix 120.000-150.000 nhiax/kg kei cangz. Uô kangz yưx chi phir, pêx xinhv sâu tâu 15-25 chơưx nhiax/hli, nhoz txix chuôz zis zus ntâu los sis tsơưs.

Nghêx chok jâuz zus cangz xub thơưx tưz zaiv cêr tâu nuv uô trâu ntâu los đôngx, huv trâu chor chuôz zis muôx angr uô nox tsơưs, tâu pêx xinhv xair phuôv tsangr cxuôv yaiz txu pluôs. 

Pêx xinhv jos Phú Hòa sir zôngv nông jâuz năng suât saz chia zus cangz

Ntâu tsêr pêx xinhv sâu tâu txix 15-25 chơưx nhiax/hli zos chok jâuz zus cangz

Kei cangz xair hov, khơưs tsês tos muôs

Y Sơn

392
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.