Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu tâu yangx 500 chơưx nhiax ntơưv uô kôngz lông

14/09/2022 09:21 G9T+7

Tix lâul Điểu MBruôn (zus shông 1983) minhx cxưx M’nông, nhoz jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa) zos nênhs uô nox uô hâuk coz ntơưv trôngx qơư hur făngz uô kôngz lông.

Tix lâul Ðiểu MBruôn (sangz xik) thangv kra pêx xinhv lus tsưr ziv tu cax phê

Nhis nuôr, tix lâul chuôz zis muôr 7 ha angr chok kôngz ntêr nôngz nhôngl, tiv zix mas zos cax phê haz điều. Zos tu trơưs cir thuôx mas vangx kôngz ntơưv tix lâul chuôz zis tsinhr jông. Chor angr nhoz khôngz hur vangx cax phê, tix lâul chok shơư 300 tsoz phưx txoz haz ntâu zangv ntông nox txir.

Tix lâul chuôz zis tsinhv tu buô, keiz…

Shông 2021, 3 ha cax phê ntơưv tix lâul chuôz zis sâu tâu yangx 9 tênhr nôngz; 300 phưx txoz yaz sâu tâu 5 puô cir haz tâu 150 chơưx nhiax sâu ntơưv muôs nôngz điều. Uô kangz yưx chi phir, iz shông zơưv chuôz zis sâu tâu yangx 500 chơưx nhiax.

Luz tsêr 200 m2 ntơưv tix lâul Ðiểu MBruôn chuôz zis muôx grê yangx 1,3 tiv nhiax uô zuôr tar

Mai Anh

645
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.