Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu lo ntâu ntơưv chok kôngz cênhz zus tsax

24/03/2022 10:59 G3T+7

Shông 1999, chuôz zis tix lâul Lê Văn Quang nhoz xênhr Hà Tĩnh tuôx uô nênhx nhoz jos Tây Sơn, xar Long Sơn (Ðăk Mil). Tuôx nuôr, tix lâul đrul chuôz zis tsinhr sir jul, gruôl uô nox uô hâuk. Txus shông 2016, tix lâul sir jul hlôngr pâur angr chok kôngz công nghiex tsi muôx kangz hâu, năng suât tsơưs chia chok cxuô zangv ntông nox txir sâuv yangx 2,5 ha angr.

Nhis nuôr, tix lâul Quang tangz tov cui hoaix vangx trơưs făngz ju lix kôngz lông

Đhâu ntu tu, uô kangz 3 shông cxuô zangv ntông nox txir xưs li bơ, mit thái, txir thâur, na… hluz jông, sâu lo ntâu.

Zos tu jông, vangx txir lưs muôv cangz tơưr njuôz ntơưv chuôz zis tix lâul Quang sâu lo ntâu

Iz făngz chia sir zôngv cxuô zangv txir ntông lưx, txir tsi jông gâux, tix lâul Quang zôngv chia zus cxangz 5 tus nav buô têz lai. Pangz buô phuôv vangv lo muôx 50 – 70 tus nhuôs iz shông. Uô kangz yưx chi phir, chuôz zis tix lâul sâu lo muôx jê 1 tiv nhiax/shông ntơưv mô hinhx ntâu zangv kôngz cênhz zus tsax.

Chok kôngz cênhz zus buô muôx trâu tix lâul ntâu zangv sâu

Y Krăk

876
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.