Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu 400 chơưv nhiax ntơưv chok kôngz siz shơư

10/08/2022 06:16 G8T+7

Shông 2017, tix lâul Nguyễn Văn Tài nhoz jos 15, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) luôx tsês 1,5 ha cax phê lâul hlôngr uô mô hinhx siz shơư ntâu zangv ntông chok xưs li: sầu riêng, cax phê, phưx txoz, bơ, mit thái, txir lưs muôv cangz, vú sữa…

Hur vangx ntông siz shơư, sầu riêng haz phưx txoz zos 2 zangv kôngz chok tsinhv

Trơưs tix lâul, kror chok ntâu zangv ntông pangz tsơưs pôngz lus grê haz thix trươngx txơưr txangr. Uô ntêx chok tsuv cui hoaix vangx tiz jông, uô li changs cuôs chok tâu ntâu zangv ntông tangz sis por lênhx bov đamv ntu quang hợp chia ntông hluz jông, txi ntâu. Kror chok siz shơư tsuv zov chênhr chor jông lus njôngr, thair chuô, mfông qir, tsuôk đêx, tuôr nông trâu angr. Iz făngz, tix lâul sir zôngv phêr phus phâmv kôngz lông hur vangx tsâu uô qir hưr cơ vi sinh chia mfông kôngz lông; xir por tâu chi phir zuôr qir hoar hocx. Đrul txưr ziv uô li nuôr, txus shông 2021, tix lâul sâu tâu 400 chơưx nhiax haz nhangx xangv shông nuôr zuôr nde yangx 500 chơưx nhiax..

Cxuô zangv kôngz chok siz shơư, tâu tu jông mas txi ntâu, sâu tâu nhiax ntâu

Mẫn Doanh

774
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.