Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thix Oanh uô bluô nux zos pâuz tu kôngz, zus tsax

15/12/2016 11:26 G12T+7

Nôngz nhôngl đhâu, zos lo Têz qơưs chia txaik pênhr, pangz cir thuôx haz yangz shuv tsưr ziv tu kôngz, tu zus tsax, muôv Thix Oanh nhoz jos Bu N’doh, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz sir jul đâux tư chos, tu 3 ha cax phê, 1,5 ha điêux, chos yaz 800 tsoz phưx txoz, 1 ha cao su.

Zos uô jông chor ntu chos, tu, mfông qir, tsuôk đêx… mas vangx kông ntơưv chuôz zis muôv tsinhr njuôz jông haz txi ntâu. Iz fangz ntơư, muôv tsinhv cangr shênhv đrox tưx nhiên, chos nzir tâux VA06 zus 3 tus nhux đangs shang nhuôs chia sâu nzir nhiax txas tsuô chuôz zis; khơưz 2 sox pangs zus njêl haz lo đêx tsuôk kôngz. Viv li, uô kangz yưx cxuô zangv chi phir, iz shông muôv chuôz zis sâu fênhx đrăngz lo 200 ntâu chơưx nhiax. Shông 2016, muôv Oanh chuôz zis lo côngs nhênhx zos “Chuôz zis los đôngx uô nox coz ntu 2012 – 2016”.

Tu trơưs cir thuôx mas cax phê njuôz jông, txi fênhx đrăngz lo 3 tênhr/ha.

Chuôz zênhx truôx, muôx nhiax uô tsêr đangr pho.

Shông 2016, muôv Thix Oanh chuôz zis lo côngs nhênhx zos “Chuôz zis los đôngx uô nox coz ntu 2012 - 2016”.

A Trư

2,506
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.