Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thị Hiêng uô cinh têr coz

31/03/2022 14:00 G3T+7

Shông 1992, Thị Hiêng (zus shông 1969), minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu S’Rê 1, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) đâux tư phuôv tsangr cinh têr chuôz zis ntơưv nghêx chok kôngz lông. Txus nuôr, chuôz zis muôv muôx 7 ha angr chok cxuô zangv kôngz điều (điều thươngx az điều txuôl njil), cax phê, sầu riêng, bơ.

Thị Hiêng (sangz xik) thangv kra tsưr ziv tu cax phê haz điều trâu pêx xinhv

Trơưs Thị Hiêng, angr ntơưv nuôr huv trâu ntông điều haz pôngz công tu tsơưs, iz shông tsuôl mfông qir 1 jas mas muôv đâux tư chok 5 ha điều. Cax phê pôngz công ntâu mas muôv tsuôl chok 2 ha haz chok cxuô zangv ntông nox txir siz shơư hur vangx cax phê chia muôz lur zus ntêr.

Tsơưv phuôz chuô tsi pangz tangz sis zos tu baix banv mas vangx điều ntơưv muôv chuôz zis jông haz muôx nôngz ntâu

Zos gruôl, trâu saz, tu trơưs cir thuôx mas vangx kôngz muôv chuôz zis tsinhr njuôz jông. Uô kangz yưx chi phir, muôv Hiêng chuôz zis sâu lo yangx 200 chơưx nhiax/shông. 

Sâu lo truôx, muôv chuôz zis uô lo vangx tsêr đangr pho haz zuôr lo yêz ô tô chia môngl lus, pangz mangx uô nox

A Trư

1,740
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.