Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz tox tsongs phux hôix vangx phưx txoz uô kangz đê nôngz

05/05/2022 14:59 G5T+7

Chiv 2022, angr chok phưx txoz tangs nro xênhr muôx li 34.957 ha, sanv lươngx nhangx xangv lo muôx 60.605 tênhr. Phưx txoz tox tsongs tiv zix ntơưv chor hênhx Đăk Song, Đăk R’lâp, Đăk Mil…

Ntu nôngz nhôngl nuôr, nênhs kôngz tangz tov tu, phux hôix vangx phưx txoz uô kangz đê nôngz. Viv uô kangz đê nôngz, chor vangx phưx txoz mangl kâul jul, mas khênhr hov mangl nâmr cxuôv hav txus năng suât chiv lơưr kangz. Viv li, chia phưx txoz muôx txâus đăngs jul tangr tir cxuô zangv cangz moz cxuôv hav, nênhs kôngz tangz tov tu phưx txoz xưs li: tsuôk yuôx nzuôr vangx; txar chik kruôr, lâul mangl cangz moz; txar chor mangl txi jông, khu chêr phưx txoz, pangr mangz trâu sâuv ndix phưx txoz; ntuô đrox, khu kror, mfông qir, cxangz nzir tsât jinh jươngr chia phưx txo hlangr, uô chok pangx trâu chiv zuôr txus nuôr. 

Nênhs kôngz jos Păng Sin, xar Trường Xuân (Ðăk Song) tu vangx phưx txoz uô kangz đê nôngz

Nôngz nhôngl nuôr, tsuv ntuô đrox, khơưz angr cuôs xuz, mfông qir chia phưx txoz phuôv tsangr

Nênhs kôngz jos Đăk R’moan, xar Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa) pangr mangz phưx txoz trâu sâuv tus ndix

Ntâu chuôz zis chok phưx txoz tưx tsâu qir vi sinh mfông trâu phưx txoz

Mai Anh

427
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.