Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz sâu ntơưv chok txir lênhz cul

28/04/2022 11:52 G4T+7

Tsuôs chok yangx 20 tsoz txir lênhz cul, tangz sis iz shông pus Nguyễn Thị Thu Hiền nhoz jos Tân Tiến, xar Quảng Khê (Đăk Glong) muôx cxangz sâu txix 60 txus 70 chơưx nhiax.

Ntông txir lênhz cul lo chuôz zis pus Hiền chok hur vangx cê uô jông gâux, cê lo sâu nhiax

BPus Hiền kra pâuz, kuôl nuôr 10 shông chuôz zis zuôr yangx 20 tsoz txir lênhz cul miênx Têi lus chok hur vangx. Ntông zôngx ziv chok, zôngx ziv tu, trơưs muôx cangz moz, chi phir tsơưs, huv đêx angr haz phuôz chuô trôngx qơư. Uô kangz 6 shông, txir lênhz cul chuôz lo sâu.

Hur vangx pus Hiền muôx 2 zangv txir lênhz cul tơưr đăngx haz tơưr njuôz, kangz jiz, tsư kangz lo ntâu lênhx nhiav

Chor shông txuôl nzir  txir txi ndư haz  lo năng suât txix 1 - 2 puô cir/tsoz; muôs đrul grê 20.000 nhiax/kg. Ntông ziv lux mas txi txir ziv ntâu. Chia ntông hluz jông, txi txir ntâu, iz shông pus Hiền mfông oz jas qir haz tsuôk đêx cxix cxuô trơưs six nhôngl. 

Thâuv txir lênhz cul sar, haz pêx xinhv hur xar tsinhr tuôx ndil seiz

Mẫn Doanh

305
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.