Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sầu riêng pôngz chiv

26/05/2022 10:40 G5T+7

Xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) muôx li 600 ha sầu riêng. Thâuv six sầu riêng tơưk pangx, chuôz txi txir ntâu pluôr nangl lux lus ntêr uô trâu pangx mangl lưx, jênhs ntâu. Viv li, nênhs chok sầu riêng sâuv thangx tsangv xar tsi shir phangz viv sầu riêng pôngz chiv 50 - 60%.

Nênhs kôngz chok sầu riêng nhoz Ðăk Ru pôngz ntâu thâuv iz tsoz sầu riêng tsuôs muôx 5-7 luz txir

Chia khăc phux vangx sầu riêng tsi txi txir los sis txir jênhs ntâu, nganhx Kôngz lông kruôz has nênhs kôngz muôz txâus đêx trâu ntông uô ntêx haz uô kangz ntu tơưk pangx. Thâuv puv nangl lus tsi zênhx nzênhv, pêx tuz nhuôs tsuv  bul hâur pâuk chia tsi yangx đêx, chia ntông muôx txâus six hơưv kruôr, jaz pangx. Zos pangx tsi muôx jul haz phuôz chuô tsi huv xưs li lus nangl ntâu, sangv lưs ntâu, ntux nông hênhr, yangr ntux tsơưs tsuv tsuôk yuôx tuô cangz haz phangx moz. Iz făngz tsuv mfông qir txâus chia txir txi ndư…

Nênhs kôngz Ðăk Ru khâur xiv chor txir sầu riêng tưz lux tangz sis tsinhv jênhs thâuv nangl lus lux, chuô hluz kror nhis đhâu

Mẫn Doanh

5,330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.