Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Trực pôngz chiv măc ca

14/04/2022 10:09 G4T+7

Xar Quảng Trực (Tuy Đưc) nhis nuôr muôx yangx 1.000 ha măc ca, iz shông lo sâu 2 chiv. Thơưx chiv chuôz lo sâu trâu hli 4 haz lưv chiv trâu hli 8.

N'tâu tsoz măc ca pangx mangl lưx, kruôr, jênhk, tsi muôx txir

Tangz sis shông nuôr, ntâu pluôr nangl lus ntêr thâuv măc ca tangz tov tơưk pangx, txi txir uô trâu pangx kruôr, lưx, jênhk ntâu. Viv li, chiv sâu thơưx chiv nuôr, nênhs chok măc ca sâuv thangx tsangv xar Quảng Trực pôngz lux yangx.

Tsôngv box pôngz saz txar cangr pangx tol lưv chiv

Trơưs kruôz has ntơưv cơ cuan chuên môn, ntu măc ca tangs pangx, txi txir zâu njiz phuôz chuô tsi huv lus nangl nông, lus nangl acid, tiv lêx mangl moz nâmr thanr thư, nâmr cuôngr ntâu. Nênhs kôngz tsuv zôngv 500-800ml nano Bạc Đồng Super cênhz 500 - 600ml nano canxi cacbonate haz 200 -300ml Shellac Suger tor cênhz 300 - 350 lit đêx tsuôk blôngx ntông, tsuôk tangs nro 2 sangz blôngx, tsuôk 1 - 2 jas; iz jas tsuôk tsuôk cêv kuôl 7 nuz. 

Măc ca pôngz uô cxuôv hav cinh têr trâu ntâu chuôz zis thangx tsangv đriv Quảng Trực

Mẫn Doanh

531
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.