Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quảng Tân tror kangz chok cax phê

31/08/2022 16:51 G8T+7

Xar Quảng Tân (Tuy Đưc) muôx yangx 8.353 ha cax phê, hur ntơư ntâu chor tưz lâul đhâu, txi tsi jông. Viv li, chor shông jê nuôr, đrul pangz ntơưv chinhr cuênx trôngx qơư, chor nganhx tsưc năng, pêx xinhv tưz zov chênhr, cxiz chênhr tror chok cax phê.

Nhis nuôr, tangs nro chor angr chok cax phê ntơưv xar Quảng Tân muôx yangx 215 ha. Txix nuôr txus shông 2025, xar tror kangz chok đuô muôx li 120 ha cax phê lâul đhâu, hur ntơư tõ tsongs ntâu chor angr trâu chor chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Chor angr tror chok đuô cax phê ntơưv nôngz thưx sinh tưz sâu tâu txix 3-3,2 tênhr/ha; tror chok zos txuôl njil sâu tâu fênhx đrăngz 3,5 - 4 tênhr/ha. Tror chok đuô cax phê sâu cxangz thu nhơs, uô zôngx ziv chia trôngx qơư uô jông hâux lưv tror uô cơ câur nganhx kôngz lông, cxangz năng suât, tsât lươngs sanv phâmv.

Pêx xinhv jos Jâng Kriêng txar chi tăm trâu vangx cax phê tror chok đuô zos txuôl njil

Pêx xinhv jos Mê Ra luôx đrox hur hâur pâuk cax phê, tsơưs tsuôk yuôx hoar hocx

Chor vangx cax phê tror chok đuô ntơưv nôngz yaz tangz tov hlux jông

Mai Anh

769
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.