Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phangx tangr moz viêm tơưr o têx thangx ntơưv tưv, nhux

22/07/2021 10:23 G7T+7

Nhis nuôr, moz viêm tơưr o têx thangx sâuv tưv, nhux tangz tov muôx ntâu, ngui cơ cil moz hênhr yangx, cxuôv hav txus tu zus tsax ntơưv pêx xinhv. Moz viêm tơưr o têx thôngx cil moz viv cangz zôngr, mur, ve, tuv…

Tsinhr seiz shuôk tưv, nhux chia huv six puv nzur chor muôx moz

Moz tsinhv cil txangr viv thâux tưv, nhux muôx moz; zôngv uô cê đangz nox hâuk, thangx tsangv nox jâuz, cuô mil, fêr haz nhoz uô cê. Chia zangv cxuôv hav hur zus tsax, pêx xinhv tsuv đamv bov jinh jươngr trâu tsax. Vêv xinhz guôx hur saz si, tsuôk yuôx thangx tsangv zus tsax chia tuô cangz cil moz xưs li cangz, zôngr, côn trungx hâuk nyangr. Chor cơ sơv zus tsax, chuôz zis tsuv chênhr phangx seiz shuôk tsi tsês tưv, nhux chia puv pâuz nzur. Thâuv nghi ngơx nhux mangl moz mas has kra tangv siv trâu  thur y cơ sơv, tsi tưx khu moz, muôs, tuô tưv, nhux mangl moz.   

Bov đamv cxix cxuô jâuz nox trâu tsax

 Y Sơn

2,631
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.