Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv Ðiêuv Toi caiv tox vangx, cxangz nux grê ntông chos

30/12/2016 13:44 G12T+7

Zơưv Điêuv Toi nhoz jos Bu Prăng I, xar Quangv Trưx (Tui Đưc) zos iz hur chor chuôz zis lo môngl cênhz phương anr caiv tox vangx (pov đhâu đêx anr txu pluôs nhoz 6 jos txov nhêv tiv zix) ntơưv hênhx.

Zos tu jông, cax phê txi txir ntâu, sâu lo yangx 3 bâus sos li uô ntêx

Môngl côngv tsangz cxênhx nuôr, zơưv lo Trams Khuênr nông, Trams Por vêv kôngz lông, Phongx Kôngz lông hênhx cưv canr bôx tuôx txus vangx pangz, kra cir thuôx cxuô ntu chos haz tu kôngz. Txix ntơư, zơưv pâuz tsưr ziv tu, sir zôngv qir mfông, yuôx sinh hocx huv, caiv tox angr, uô jông angr haz cax phê. Chiv sâu cax phê kror đhâu, đrul 5 sox cax phê (jê 450 tsoz), chuôz zis zơưv Điêuv Toi sâu lo jê  1,5 tênhr nôngz. Sos lo shông 2015, sanv lươngs vangx ntông ntơưv zơưv shông nuôr lo ntâu yangx 3 bâus.

Iz fangz, uô kangz lo pangz cir thuôx, zơưv chos shơư 80 tsoz măc ca hur vangx cax phê, txus nuôr tưz lo sâu shông tiv 2, pangz cxang nhiax txas sâuv iz thangx angr

Nguyễn Lương – Mẫn Doanh

2,968
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.