Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus luôr sâu tâu nhiax truôx

24/11/2022 13:56 G11T+7

Shông 2019, tix lâul Nguyễn Xuân Linh (zus shông1988), nhoz jos 3, xar Đăk Sin (Đăk R'lâp) đâux tư yangx 20 chơưx nhiax uô guôx, zuôr nôngz luôr lus zus. Zos pâuz mênhx tsưr ziv tu zus mas pangz luôr hluz jông, tsơưs muôx moz.

Trơưs tix lâul Linh, luôr nôngz uô kangz 5-6 hli mas chuôz shang nhuôs, fênhx đrăngz iz shông txix 5-6 jangl, iz jangl fênhx đrăngz txix 3-5 tus. Nhuôs luôr hluz sai uô kangz 1 hli mas muôs nôngz luôr, 3 hli ntâu muôs luôr grax, Iz cê muôs luôr grax, luôr nôngz. Cếnh zus luôr pangz, txus nuôr tix lâul pangz luôr muôx yangx 300 tus.

Iz hli, tix lâul Linh muôs trâu thix trươngx txix 1,5 - 2 puô cir luôr grax haz muôx li 10 gơưv luôr nôngz (txix 100 - 130 cxênhz nhiax/kg luôr), sâu tâu txix 10 - 12 chơưx nhiax uô kangz yưx chi phir.

Guôx luôr uô đơn janv, nkhang langx khav

Tix lâul trâu saz cơưv tsưr ziv zus luôr ntơưv cênh: mangx tsôngv langx, cơưv ntơưv chor canr bôx thur y, ntơưr bor...

Luôr zus 3 hli ntâu nhangr muôx 2,5-4 kg tâu tix lâul Linh muôs

Y Sơn

656
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.