Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus buô VietGap ntơưv xar Nhân Cơ

02/03/2017 14:36 G3T+7

Shông 2013, pus Trânx Thix Hoaix Thu, jos 8, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) cuêt tinhv yưv pênhr cxiv tsang traix zus buô đrul angr đangr 1,2 ha. Nhis nuôr pus chuôz zis tangz tov zus muôx 300 tus nav buô, 6 tus tơư buô, 150 tus nhuôs buô haz 300 - 400 buô grax.

Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx tiên tiênr tsuô ntu tu zus, pangz buô ntơưv pus chuôz zis tsinhr lo năng suât haz sanv lươngs, sâu lo tsuô pus chuôz zis yênhx puô chơưx iz shông. Yaz nuôr, traix buô ntơưv pus chuôz zis tưz lo Trung tâm tsât lươngs kôngz lông thuiv sanv thangx tsangv 3 (thuôx Cux Cangr tsât lươngs kôngz lông sanv haz thuiv sanv – Bôs Kôngz lông & PTNT) côngs nhênhx sanv phâmv lo uô huv trơưs Cui trinhx thưx hanhx sanv xuât nông nghiêps jông (VietGap).

Guôx lo cxiv tsang cui mô, hiêns đaix

Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx tiên tiênr lus tu, pangz buô lo năng suât haz sanv lươngs saz

Traix buô ntơưv pus Trânx Thix Hoaix Thu lo Côngs nhênhx VietGap đrul sanv lươngs 11.000 tus buô grax ntu 2017 – 2018

Lê Phước

1,267
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.