Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus mangz tsư chia sanv xuât cax phê đax sanv

06/01/2022 10:57 G1T+7

Shông 2018, chuôz zis tix lâul Nguyễn Tấn Lực (zus shông 1980) nhoz Bình Dương tuôx Đăk Nông phuôv tsangr mô hinhx cax phê mangz. Nhis nuôr, tix lâul muôx 4 ha angr cênhz 40 tus mangz tsư (mangz mor blâuv) nhoz jos Nghĩa Tín, phươngx Quảng Thành (Gia Nghĩa).

Tix lâul Lực tsuôs mfông qir vi sinh, hưr cơ trâu cax phê; cax phê tsuv sar yangx 90% mas li đê, uô kâur nox trâu mangz

Nuôr zos iz hur chor cax phê thươngs hangs, muôx grê saz hlo. Uô kangz lo cơ cuan tsưc năng tso chei zus, ntơưv 4 tus mangz nôngz uô ntêx, txus nuôr tix lâul tưz phuôv tsangr lo 40 tus nôngz. Iz tus mangz tsuôs nox muôx li 30-35g cax phê nhôngl/nuz.

Thâuv muôz trâu mangz nox, tsuv xair chor txir nhôngl, sar pur haz nzuôr hur saz

Uô kangz ntu lên men hur plăngz, nôgz cax phê lo tso kuôr tơưv lus, muôx tsư kangz đax trưng. Fênhx đrăngz iz chiv cax phê, iz tus mangz tsuôs “puz sâu” lo muôx 2-3 kg cax phê thanh phâmv, đrul grê muôs nhis nuôr zos muôx li 2,5- 3 chơưx nhiax/kg trâu cax phê thô, muôx li 7-8 chơưx nhiax/kg cax phê môngr. Tix lâul Lực tsinhv zus mangz grax haz mangz nôngz chia muôs trâu thix trươngx. Fênhx đrăngz, chuôz zis tix lâul Lực sâu lo muôx 1 tiv nhiax/shông.

Iz nuz, tix lâul sâu lo cax phê nôngz iz jas, chox môngl jaz yangr ntux muôx li 3-4 nuz mas li têr tơưr krưr luz nôngz

Thanh Hằng

3,084
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.