Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zus nôngl trir shang nhuôs muôx nux grê

06/10/2016 11:11 G10T+7

Shông 2014, tix lâul Chu Văn Thanh, nhoz jos Đưc Binhx, xar Đưc Manhs (Đăk Mil) tưz zuôr 4 tus nôngl trir lus zus.

Thâuv ntêx tix lâul muôz kêi nôngl truô kaz puôs haz uô sur chia phuôv vangv. Uô kangz, tix lâul zuôr kror chuz lus puôs kêi iz jas lo 100 luz kêi/iz jas. Iz shông chu lo 500 – 700 tus nôngl nhuôs, đrul grê nôngl nhuôs txix 300 – 500 cxênhz nhiax/1 gơưv. Iz fangz muôs, tix lâul tsinhv muôs kêi nôngl haz zus nôngl grax chia muôs truô chor tsêr hangx sâuv thangx tsangv hênhx. Đrul mô hinhx nuôr, fênhx đrăngz iz shông, tix lâul Thanh sâu lo 100 chơưx nhiax. Trơưs tix lâul Thanh, guôx nôngl trir tsuv lo thair tuôz jông, tangr ntuv nti. Krâur nôngl trir tiv zix mas blêx, suô, suô hônr hơps. Nôngl trir ntêk kêi txix hli 3 txus hli 11.

Yangx 20 tus nôngl trir ntêk kêi haz lo phaiz uô ntâu guôx zâu

Chaix ntêk kêi, tix lâul Thanh nax hnuz khơưs kêi nôngl

Đức Hùng

1,459
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.