Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux Bí thư chi bôx uô cinh têr coz

06/10/2022 21:37 G10T+7

Shông 2010, pus Nông Thị Liên (zus shông 1982), minhx cxưx Zir tâu cêt nax trâu hur Đảng Cộng sản Việt Nam. Shông 2012, pus tâu pux tuz nhuôs njênhk tsang uô Tsưr jos. Shông 2022, pus tâu chi bôx tsang uô Bí thư chi bôx ciêm Tsưr jos 4, xar Đăk P’lao (Đăk Glong) txus nuôr.

Pus Liên (hur plơưr) tsinhr môngl njiz, đênhr saz tix vi uô trơưs jông cêr hoaix hoar chuôz zis

Đrul vai tsox ntơưv zus, pus trâu saz xang cxix txâus, huv six chor chuv trương, chinhr sach ntơưv Đảng, Têz qơưs txus trâu Pêx xinhv; kruôz ntuôl pêx xinhv côngv saz, siz pangz phuôv tsangr cinh têr, tuôr tsês văn hoar truênx thôngr, tsi cxuv chei phap luôx…

Pêx xinhv trôngx qơư tuôx ndil saiz, cơưv tsưr ziv tu cax phê ntơưv pus chuôz zis luz vangx

Pus tsênhv zos nênhs jông uô nox uô hâuk coz nhoz trôngx qơư. Pus chuôz zis nhis nuôr muôx 4 ha cax phê, 2 ha angr chok ntông keo, 1 ha ntông sầu riêng, bơ…; zus tsi tsês muôx li 50 tus buô têz lai grax, yênhx puô tus keiz, us đêx, us kruôr chia tâu nox haz muôs cxangz nhiax txas. Iz shông, uô kangz yưx chi phir, pus chuôz zis sâu tâu muôx li 500 chơưx nhiax.

Pus chuôz zis zus tsi tsês 5 tus nav buô, yênhx châuv tus buô grax haz keiz, us đêx, us kruôr…

Đrul sir jul ntơưv zus, pus Nông Thị Liên tâu cxuô cxênhx chinhr cuênx khơưs ntâu ntơưr kruôs, công bê siz lưr.

Minh Huyền

727
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.