Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz xar Thuận An sâu blêx chiv ntux cuz

17/11/2022 10:12 G11T+7

Chiv ntux cuz shông 2022, nênhs kôngz xar Thuận An (Ðăk Mil) chok tâu yangx 110 ha blêx lax; tiv zix mas zos chor nôngz blêx RVT, Tám Tsư kagz, OM490.

Nhis nuôr, pêx xinhv tưz sâu tâu yangx 85% chor angr chok, năng suât blêx chiv nuôr nhangx xangv fênhx đrăngz tâu muôx li 6 - 7 tênhr/ha. Tâu cêt cuav sâuv mas zos pux tuz nhuôs tưz uô jông chor ntu laix angr, bangx nôngz haz qir. Iz făngz ntơư, Tsamx Pov vêv kôngz lông hênhx tsinhr cưv canr bôx cir thuôx tuôx sai trôngx qơư, cênhz đrul chinhr cuênx haz pêx xinhv saiz shuôk blêx hluz. Đhâu ntơưv puv pâuz haz xưv lir huv six cxuô zangv cangz, moz. Nhis nuôr, chinhr cuênx trôngx qơư tangz tov tơư kra, kruôz hu pêx xinhv chênhr mangx sâu kôngz tangs nro chor angr chok blêx chiv ntux cuz chia chok chiv ntux tsâux. 

Nênhs kôngz xar Thuận An muôz mais hlaik ntâus liên hoanx sâu blêx

Pêx xinhv nhoz jos Sar Pa cuz saz lus sâu blêx

Blêx uô kangz jaz kruôr pêx xinhv ntiv hur nang, khơưs tsês chia chuôz zis tâu sir

Y Sơn

336
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.