Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs uô kôngz xar Long Sơn tu poz cưs chiv 2 hur chaix ntux nangs

13/10/2016 14:33 G10T+7

Chaix ntux nangs, sâuv thangx tsangv xar Long Sơn (Đăk Mil), tsôngv box cxuô minhx cxưx Chu, Zir, Nungx chos lo 2 chiv poz cưs (ntux cuz).

Chiv 1 txix hli 5 txus kangz hli 8; chiv 2 lo chos tsuô hâur hli 9 đrul jê 200 ha. Nôngz poz cưs chos tiv zix zos NK 67, C919 muôx jul tangr tir cangz moz, hluz sai, muôx poz ntâu, nhangx xangv sâu lo 9 puôs cir/sox. Nhis nuôr, tsôngv box cxuô minhx cxưx sâuv thangx tsangv xar tangz tov tox tsongs bôngl hâur pâuk, mfông qir, tsuôl yuôx tuô cuz nhiaz đrox… tsuô poz cưs.

Pêx xinhv chênhr mangx bôngl hâur pâuk poz cưs uô kangz nangs lux chia tsi tơưv changs, poz cưs tsi tuôs

Pêx xinhv tsuôs tsuôk yuôx thâuv poz cưs lo 1,5 hli tror sâuv chia tsi cuz nhiaz blôngx, cuz nhiaz njil, cxuôv hav changs

Pêx xinhv mfông qir đams haz kali tsuô poz cưs

Y Sơn

1,520
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.