Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư xă Long Sơn mray chăm mbo tâl bar tâm yan mih

13/10/2016 14:33 G10T+7

Ta yan mih, tâm lam xă Long Sơn (Dak Mil), bon lan mpôl rnoi Dao, Tày, Nùng tăm gĕh 2 yan mbo.

Tăm tâl 1 ntơm khay 5 tât lôch khay 8; tăm tâl 2 dơi bu tăm ntơm khay 9 gĕh dăch tât 200 hec ta. Rnih mbo dơi bu tăm âk tâm 2 yan aơ lah NK 67, C919 n’gang ăp ntil tu ndŭng, ngăch hao jêng, play mbo âk, gĕh tâm 9 tạ du sào. Abaơ, bon lan ăp mpôl rnoi tâm lam xă dôl mray chăm, sui buh, tŏ dak si hĭp… ma tơm mbo.

Bu nuyh bon lan dăn mông kan mbrôi neh jêh mih têh gơi tơm mbo mô gĕh dak chrot reh, ân tơm mbo mô gĕh khĭt

Bu nuyh bon la tŏ dak si lah tơm mbo lĕ tăm lơ 1,5 khay gơi tơm mbo mô gĕh kro n’ha, kro chuông, ôm reh

Bu nuyh bon la sui tay đạm n’hanh ka li ân tơm mbo

Y Sơn

1,523
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.