Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Thuận Hà chok ntâu zangv kôngz

09/09/2022 10:43 G9T+7

Xar Thuận Hà (Đăk Song) muôx ang rtưx nhiên yangx 5.643 ha, hur ntơư chor angr chok kông nax shông zos 1.050 ha, cax phê 1.737 ha, phưx txoz zos 1.559 ha, ntông nox txir 295 ha, măc ca 50 ha.

Pêx xinhv hur xar chok siz shơư tâuv hur vangx cax phê kror tror chok yaz

Iz făngz đâux tư tu cxuô zangv kông  lông tsinhv xưs li cax phê, điều, phưx txoz, sầu riêng, bơ… nênhs kôngz hur xar tsinhv zov chênhr chok ntâu zangv kôngz lông lur nôngz nhôngl xưs li poz cus, jâuz njuôz, jâuz krưr, txir lưs mangz, tâuv, kos laz… chia tsơưs pôngz hur uô kôngz lông haz grê muôs kôngz lông; cênhz sir zôngv tangs angr.

Nênhs kôngz jos Ðầm Giỏ tu vangx jâuz krưr

Hôix nênhs kôngz xar tsinhr kra pux tuz nhuôs lus tsưr ziv tu cxuô zangv kôngz chok haz tsưr ziv phangx tangr cangz moz. Zos li, năng suât kôngz lông nax shông por lênhx cxangz nde, luz nênhx pêx xinhv ziv nuz ziv hlôngr yaz.

Pêx xinhv hur xar sir zôngv chor angr nhoz khôngz chok krar sâu cxangz nhiax

Mai Anh

842
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.