Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs uô kôngz tox tsongs sâu blêx chiv ntux yaz

13/10/2016 14:31 G10T+7

Nhis nuôr, pêx xinhv hur xênhr tangz tov tox tsongs sâu blêx chiv ntux yaz 2016. Chiv nuôr, pux tuz nhuôs chos chor nôngz blêx sưs li OM2963, OM490, ML48, IR64, RVT hluz jông, tir tangr lo iz cxa cangz moz.

Ntơưv ntâu trôngx qơư nhoz Krông Nô, đrul cui hoachx chor đrăngs lax đangr txix 10 – 20 ha  tưz  zôngx ziv chox mair leik ntâus liên hoanx chia sâu blêx, txu chi phir haz đangs jul tsuô pêx xinhv. Chiv ntux yaz shông nuôr, blêx sâu fênhx đrăngz lo txix 6-7 tênhr/ha.

Tsôngv box M’nông nhoz jos U1, thix trânr Ea T’ling (Chư Jut) sir zôngv mair leik ntâus liên hoanx sâu chor blêx sar nzur

Ntâu ziv pêx xinhv nhoz Nam Xuân sâu lo 6 puô cir/sox zos chor nông blêx OM4900

Shir phangz uô lo ntâu kôngz

Cangr shênhv yangr ntux kruôr krơưr pêx xinhv jaz blêx

Y Krắk - Bình Nhi

1,661
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.