Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz tox tsongs chok tar chiv kôngz ntux tsâux

30/12/2021 10:17 G12T+7

Trơưs Chi cux Phuôv tsangr Kôngz lông, Sơv Nông nghiex – PTNT xênhr, chiv ntux tsâux 2021-2022, tangs nro xênhr chok lo yangx 11.692 ha kôngz lur nôngz nhôngl cxuô zangv.

Pêx xinhv xar Đưc Xuyên (Krông Nô) uô angr chok poz cưs chiv ntux tsâux 2021-2022

Hur ntơư, angr chok blêx muôx yangx 4.708 ha, poz cưs 1.839 ha, your chor zos angr chok cxuô zangv kôngz thưx phâmv xưs li: jâuz njuôz, tâuv, kos laz… Nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov chênhr mangx chok cuôs huv six nhôngl.

Ntơưv tax đrăngs Đăk Rền, xar Nâm N’đir (Krông Nô nênhs kôngz tưz uô tar 90%) cêr hoaix chok kôngz chiv ntux tsâux

Zos lo chinhr cuênx trôngx qơư pangz nôngz blêx, kra khoa hocx cir thuôx uô nox, tox tsongs khu hlôngr công trinhx đêx… mas pêx xinhv tangz tov trâu saz uô nox, chênhr mangx uô tar chok kôngz lông chiv ntux tsâux đrul saz xangr cuôs lo kôngz trâu shông zuôr txus nuôr.      

Nênhs kôngz xar Thuận An (Đăk Mil) tu kos laz chok nzur hur chiv ntux tsâux

Y Krắk

1,544
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.